Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 3

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Karty

Poskytnuté informace

 • Otázka

  [...]
  na základě Vašeho dopisu ze dne 5. 5. 2017, jakožto odpovědi na můj dopis (mail) ze dne 28. 4. 2017 Vás žádám o upřesnění, kde přesně v územním plánu je řeč o těžké lesnické technice, proč takové technice nevyhovuje cesta, kupříkladu štěrková. Vzhledem k Vašemu zdůvodnění, bych rád poukázal na to, že přes Radimovice k žádnému transitu vytěženého dříví nedochází. Jestli je záměrem zastupitelstva tento stav měnit, žádám o odkaz na dokument, který tento krok schvaluje, či požaduje. Žádám tudíž, o informace, proč by byl méně monumentální povrch nevyhovující, z hlediska těchto požadavků. Asfaltování potencionální ornice je neekonomické, ergo neekologické.
  [...]

  Odpověď

  [...]
  k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vám sděluji, že obec Radimovice se vyjadřovala k projektové dokumentaci na stavbu cesty VPC 5.1. dne 6.10.2014. Obec požadovala, aby konstrukce vozovky byla projektována pro vjezd těžké lesní techniky z toho důvodu, že v té době lesní technika tuto cestu využívala. Proto obec chtěla, aby byla vyprojektována taková cesta, která vydrží i po využívání této techniky.
  V územním plánu není uvedeno, která cesta má být štěrková a která asfaltová. To bylo řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav, v kterých byl navržen asfaltový povrch. Zastupitelé obce i Sbor zástupců návrh odsouhlasili. V katastru nemovitostí je cesta vedena jako ostatní komunikace, nikoli orná půda.
  S pozdravem
  Mgr. Dagmar Šrytrová starostka

 • Otázka

  Jakožto orgán příslušný veřejné zakázky DBID: 12152 Systémové číslo VZ: P17V00000756 Evidenční číslo zadavatele: 4VZ13704/2016-541101
  / stavebního řízení SPIS. ZN.: SÚ/977/16/PET Č.J.: SU/16/1701/PEJ
  Vás žádám o poskytnutí informací ve věci plánované stavby asfaltové polní cesty v Radimovicích (VPC 5.1 a VPC 5.2), která vychází ze schváleného územního plánu obce a je součástí realizace společných zařízení.
  Odůvodnění zastupitelstva obce Radimovice mi není zcela dostatečným, vzhledem k hodnocení výhod/rizik stavby a odůvodnění výběru způsobu provedení.
  Dle mého názoru nebyl dostatečně posouzen vliv stavby na krajinu a životní prostředí a dále byl zanedbán dopad dopravy nově vzniklé komunikace na okolí, počínaje nárůstem dopravy při její realizaci.
  Z hlediska ŽP se jedná o významný zásah do stávajících podmínek. Liniová stavba na zelené louce bude přetínat oblast migrace obojživelníků a další zvěře na trase les-vodní plocha. Dále je zde riziko vyšší frekvence dopravy z důvodu rozbité stávající komunikace vedoucí z Radimovic do Pěnčína. Tato nová cesta může začít odvádět část dopravy, přitom kapacita navazujících komunikací v obci je nedostatečná (velmi úzké vozovky).
  Význam cesty pro obec je diskutabilní, veřejný zájem stejně tak sporný, cesta zde zanikla a nikomu 50 let nechyběla.
  Žádám Vás tímto o
  poskytnutí zdůvodnění vybraného způsobu provedení, konkrétně proč byl zvolen naddimenzovaný povrch z asfaltobetonu.
  Dále informace proč nebyly vyhotoveny posudky vlivu stavby na životní prostředí. Odůvodnění v projektu pozemkových úprav je velmi obecné a hodnotí zejména pozitiva stavby na obslužnost zemědělských pozemků.
  Dále informace zda a kdy bude probíhat kontrola pracovníka SPÚ ke kontrole dodržení podmínek HOZ Sychrov.
  Dále doložení dostatečnosti podkladů, dle § 112 odst. 2 stavebního zákona pro upuštění ohledání na místě a ústního jednání.
  Dále informaci, zda byl zohledněn způsob využívání pozemků, jakožto honitby Mysliveckého sdružení Sychrov.
  Děkuji Vám za poskytnutí těchto informací.

  Odpověď

  Zasílám Vám odpovědi k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Poskytnutí zdůvodnění vybraného způsobu provedení, proč byl zvolen naddimenzovaný povrch z asfaltobetonu.
  Povrch polních cest VPC 5.1. a VPC 5.2. vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav, kde je navržen jako asfaltový. Obec Radimovice ve vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení požadovala, aby konstrukce vozovky u VPC 5.1 byla vyprojektována pro vjezd těžké lesní techniky.
  Informace proč nebyly vyhotoveny posudky vlivu stavby na životní prostředí. Odůvodnění v projektu pozemkových úprav je velmi obecné a hodnotí zejména pozitiva stavby na obslužnost zemědělských pozemků.
  Obec Radimovice není příslušný orgán k této Vaší otázce. Proč nebyl vyhotoven posudek vlivu stavby na životní prostředí je otázka na Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí.
  Informace zda a kdy bude probíhat kontrola pracovníka SPÚ ke kontrole dodržení podmínek HOZ Sychrov.
  Obec Radimovice není příslušný orgán k této Vaší otázce.
  Doložení dostatečnosti podkladů, dle § 112 odst. 2 stavebního zákona pro upuštění ohledání na místě a ústního jednání.
  Obec Radimovice není příslušný orgán. Posouzení této otázky je na Městském úřadě Turnov, odbor stavební.
  Informace, zda byl zohledněn způsob využívání pozemků, jakožto honitby Mysliveckého sdružení Sychrov.
  Obec Radimovice nemá uzavřenou smlouvu s Mysliveckým sdružením Sychrov, proto nelze na Vaši otázku odpovědět.

 • Otázka

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

  1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
  2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
   • počet sběrných míst a sběrných dvorů,
   • druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
   • celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),
  3. využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
  4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky *******. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

   Odpověď

   Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. K Vaší žádosti ze dne 25.3.2017 Vám sděluji:

   • Počet svozových míst v obci Radimovice: 82
   • Počet sběrných míst (zde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad): 2
   • Počet sběrných dvorů: 0
   • Počet sběrných kontejnerů: kontejner plastový 1100 l na papír – 2 ks, kontejner plastový
   • 1100 l na plast – 2 ks, zvon na sklo čiré 1500 l sklolaminátový – 1 ks, zvon na sklo barevné
   • 1500 l sklolaminátový – 1 ks. Elektroodpad – 1x popelnice 80l
   • Výše poplatků je dle obecně závazné vyhlášky obce Radimovice č. 2/2012: http://radimovice.cz/data/ud/ozv22012.pdf.
   • Kontejnery ve vlastnictví obce: 2x na sklo
   • Kontejner na plasty – 1x Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou
   • Ostatní kontejnery jsou ve vlastnictví – EKOKOM
   • Popelnice na elektroodpad – REMA
   • Název svozové společnosti: Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou.