Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 3

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Poskytnuté informace

 • Otázka

  Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017:

  1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
  2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
  3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
  4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
  5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
  6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
  7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
  8. Využíváte inteligentní řídící systém?
  9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
  10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
  11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
  12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
  13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
  14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
  15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
  16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
  Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

  Odpověď

  Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017:

  1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
   Pasportizace (zjednodušená)
  2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
   75 ks
  3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
   6000 W
  4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
   Do 15 roků 20 ks, Nad 15 roků 55 ks
  5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
   Zářivka 75 ks
  6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
   17× Betonový sloup, 42× Ocelový sloup zinkovaný
  7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
   neevidujeme
  8. Využíváte inteligentní řídící systém?
   NE
  9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
   ANO
  10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
   neevidujeme
  11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
   56 246 Kč za období 7. 6. 2016 - 5.6. 2017
  12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
   - Kč
  13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
   správu si zajišťuje obec sama
  14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
   Dlouhodobým smluvním vztahem: Název firmy: Dehes spol. s r.o. Doba smluvního vztahu: Neurčitá
  15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
   37 820 Kč
  16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
   - Kč
  Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

 • Otázka

  [...]
  na základě Vašeho dopisu ze dne 5. 5. 2017, jakožto odpovědi na můj dopis (mail) ze dne 28. 4. 2017 Vás žádám o upřesnění, kde přesně v územním plánu je řeč o těžké lesnické technice, proč takové technice nevyhovuje cesta, kupříkladu štěrková. Vzhledem k Vašemu zdůvodnění, bych rád poukázal na to, že přes Radimovice k žádnému transitu vytěženého dříví nedochází. Jestli je záměrem zastupitelstva tento stav měnit, žádám o odkaz na dokument, který tento krok schvaluje, či požaduje. Žádám tudíž, o informace, proč by byl méně monumentální povrch nevyhovující, z hlediska těchto požadavků. Asfaltování potencionální ornice je neekonomické, ergo neekologické.
  [...]

  Odpověď

  [...]
  k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vám sděluji, že obec Radimovice se vyjadřovala k projektové dokumentaci na stavbu cesty VPC 5.1. dne 6.10.2014. Obec požadovala, aby konstrukce vozovky byla projektována pro vjezd těžké lesní techniky z toho důvodu, že v té době lesní technika tuto cestu využívala. Proto obec chtěla, aby byla vyprojektována taková cesta, která vydrží i po využívání této techniky.
  V územním plánu není uvedeno, která cesta má být štěrková a která asfaltová. To bylo řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav, v kterých byl navržen asfaltový povrch. Zastupitelé obce i Sbor zástupců návrh odsouhlasili. V katastru nemovitostí je cesta vedena jako ostatní komunikace, nikoli orná půda.
  S pozdravem
  Mgr. Dagmar Šrytrová starostka

 • Otázka

  Jakožto orgán příslušný veřejné zakázky DBID: 12152 Systémové číslo VZ: P17V00000756 Evidenční číslo zadavatele: 4VZ13704/2016-541101
  / stavebního řízení SPIS. ZN.: SÚ/977/16/PET Č.J.: SU/16/1701/PEJ
  Vás žádám o poskytnutí informací ve věci plánované stavby asfaltové polní cesty v Radimovicích (VPC 5.1 a VPC 5.2), která vychází ze schváleného územního plánu obce a je součástí realizace společných zařízení.
  Odůvodnění zastupitelstva obce Radimovice mi není zcela dostatečným, vzhledem k hodnocení výhod/rizik stavby a odůvodnění výběru způsobu provedení.
  Dle mého názoru nebyl dostatečně posouzen vliv stavby na krajinu a životní prostředí a dále byl zanedbán dopad dopravy nově vzniklé komunikace na okolí, počínaje nárůstem dopravy při její realizaci.
  Z hlediska ŽP se jedná o významný zásah do stávajících podmínek. Liniová stavba na zelené louce bude přetínat oblast migrace obojživelníků a další zvěře na trase les-vodní plocha. Dále je zde riziko vyšší frekvence dopravy z důvodu rozbité stávající komunikace vedoucí z Radimovic do Pěnčína. Tato nová cesta může začít odvádět část dopravy, přitom kapacita navazujících komunikací v obci je nedostatečná (velmi úzké vozovky).
  Význam cesty pro obec je diskutabilní, veřejný zájem stejně tak sporný, cesta zde zanikla a nikomu 50 let nechyběla.
  Žádám Vás tímto o
  poskytnutí zdůvodnění vybraného způsobu provedení, konkrétně proč byl zvolen naddimenzovaný povrch z asfaltobetonu.
  Dále informace proč nebyly vyhotoveny posudky vlivu stavby na životní prostředí. Odůvodnění v projektu pozemkových úprav je velmi obecné a hodnotí zejména pozitiva stavby na obslužnost zemědělských pozemků.
  Dále informace zda a kdy bude probíhat kontrola pracovníka SPÚ ke kontrole dodržení podmínek HOZ Sychrov.
  Dále doložení dostatečnosti podkladů, dle § 112 odst. 2 stavebního zákona pro upuštění ohledání na místě a ústního jednání.
  Dále informaci, zda byl zohledněn způsob využívání pozemků, jakožto honitby Mysliveckého sdružení Sychrov.
  Děkuji Vám za poskytnutí těchto informací.

  Odpověď

  Zasílám Vám odpovědi k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Poskytnutí zdůvodnění vybraného způsobu provedení, proč byl zvolen naddimenzovaný povrch z asfaltobetonu.
  Povrch polních cest VPC 5.1. a VPC 5.2. vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav, kde je navržen jako asfaltový. Obec Radimovice ve vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení požadovala, aby konstrukce vozovky u VPC 5.1 byla vyprojektována pro vjezd těžké lesní techniky.
  Informace proč nebyly vyhotoveny posudky vlivu stavby na životní prostředí. Odůvodnění v projektu pozemkových úprav je velmi obecné a hodnotí zejména pozitiva stavby na obslužnost zemědělských pozemků.
  Obec Radimovice není příslušný orgán k této Vaší otázce. Proč nebyl vyhotoven posudek vlivu stavby na životní prostředí je otázka na Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí.
  Informace zda a kdy bude probíhat kontrola pracovníka SPÚ ke kontrole dodržení podmínek HOZ Sychrov.
  Obec Radimovice není příslušný orgán k této Vaší otázce.
  Doložení dostatečnosti podkladů, dle § 112 odst. 2 stavebního zákona pro upuštění ohledání na místě a ústního jednání.
  Obec Radimovice není příslušný orgán. Posouzení této otázky je na Městském úřadě Turnov, odbor stavební.
  Informace, zda byl zohledněn způsob využívání pozemků, jakožto honitby Mysliveckého sdružení Sychrov.
  Obec Radimovice nemá uzavřenou smlouvu s Mysliveckým sdružením Sychrov, proto nelze na Vaši otázku odpovědět.