Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název

  #

  Obec Radimovice

 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

  #
  • Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

  Obec Radimovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

  Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je Krajský úřad Libereckého kraje.

 3. Popis organizační struktury

  #
  • Zastupitelstvo obce
  • Výbory zastupitelstva obce
  • Komise
  • Obecní úřad
   • Starosta
   • Místostarosta
   • Administrativní pracovník
  • Místní knihovna Radimovice

  Organizační struktura včetně personálního obsazení

 4. Kontaktní spojení

  #
  1. Kontaktní poštovní adresa: Radimovice 47, 463 44 Sychrov
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Radimovice 47, 463 44 Sychrov
  3. Úřední hodiny:
   Úřední denOÚ + Czech POINTStarosta
   Pondělí9:00 – 17:00
   Středa9:00 – 17:0016:00 – 18:00

   Czech POINT je možné vyřídit v úředních hodinách OÚ.

   Individuální schůzku se starostou Je možné si domluvit na mobilním čísle níže.

  4. Telefonní čísla:
   • Obecní úřad Radimovice: +420 485 146 101
   • Robert Marek, starosta: +420 608 073 750
  5. Čísla faxu: ---
  6. Adresa internetové stránky: radimovice.cz
  7. Adresa e-podatelny: ---
  8. Další elektronické adresy: [email protected]
  9. ID datové schránky: zw2bp3g
 5. Případné platby lze poukázat

  #

  Komerční banka a.s., expozitura Turnov, č.ú. 20322461/0100

 6. IČO

  #

  00671932

 7. DIČ

  #

  Obec není plátcem DPH

 8. Dokumenty

  #
  1. Seznam hlavních dokumentů:
  2. Rozpočet: K dispozici na obecním úřadě nebo radimovice.cz/cs/rozpocet
 9. Žádosti o informace

  #

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

  Obec Radimovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce na budově obecního úřadu
  • na internetové úřední desce na adrese: radimovice.cz/cs/ud
  • obecním rozhlasem

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace na základě žádosti:

  • Ústně
   • osobně na Obecním úřadě obce Radimovice v úředních dnech a v úředních hodinách
   • telefonicky na tel. č.: 485 146 101 v úředních dnech a v úředních hodinách
  • Písemně na adrese Radimovice 47, 463 44 Sychrov
  • Elektronickou poštou na [email protected] (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

  Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

  • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 10. Příjem žádostí a dalších podání

  #

  Stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze získat na obecním úřadě v úřední hodiny nebo podáním písemné žádosti popř. e-mailem.

 11. Opravné prostředky

  #

  Řádné opravné prostředky (odvolání) se zásadně podávají u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Způsob podání opravného prostředku je uveden v poučení rozhodnutí.

 12. Formuláře

  #
 13. Návod pro řešení životních situací

  #
 14. Předpisy

  #
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
   • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (od 2014)
   • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pro smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014)
   • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
   • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (od 2014)
   • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (pro smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014)
   • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
   • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
   • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
   • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   • Vyhlášky k stavebnímu zákonu č. 500/2006, 501/2006, 503/2006, 137/1998 Sb., 369/2001, 526/2006 Sb.

   Výše uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na www.mvcr.cz

  2. Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky a nařízení
 15. Úhrada za poskytování informací

  #

  Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 16. Licenční smlouvy

  #
  1. Vzory licenčních smluv: Nebyly vydány
  2. Výhradní licence: Nebyly vydány
 17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

  #

  Výroční zprávy v archivu úřední desky

  Dalši info

  • Rozsudky: součást výroční zprávy
  • Výdaje na soudy: součást výroční zprávy
  • Poskytnuté informace

Dokumenty jsou zveřejňovány jako soubory ve formátu PDF. Dozvědět se více o formátech souborů.