Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 2

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Karty

Poskytnuté informace

 • Otázka

  Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel
  • počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2014 do 31. července 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

  Údaje dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou následující: [...]

  Odpověď

  K Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sděluji:

  Obec Radimovice má tři bankovní účty:

  • č. 107-3649330227/0100
  • č. 20322461/0100
  • č.94-4912461/0710

  Obec Radimovice uzavřela od 1.1.2014 do 31.7.2017 celkem 7 darovacích smluv dle zákona č. 89/2012 Sb.

 • Otázka

  Vážená paní starostko,
  vážený pane starosto,
  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
  obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem životního prostředí, ve kterém naše společnost usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Toto plnění je v současnosti zajišťováno jedinou autorizovanou obalovou společností v České republice, kterou je společnost EKO-KOM, a.s. (IČO: 25134701, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21).
  Cílem naší společnosti [...] je poskytnout obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů.
  Společnost [...] je připravena Vám nabídnout nové pojetí obalové problematiky, a to prostřednictvím

  • alternativy k současnému systému sdruženého plnění;
  • maximální efektivity při využívání finančních prostředků;
  • transparentního a jednoduchého způsobu financování (jak na vstupu u povinných osob, tak na výstupu u obcí, svozových společností, úpravců a zpracovatelů odpadů);
  • reálně nastavené výše příspěvků povinných osob odpovídající tržnímu vývoji;
  • naplnění požadavku zákona o obalech, který vyžaduje poskytnutí služby zpětného odběru obalů obcím a jejich občanům bez nároku na úplatu za tento sběr; a
  • podpory dalšího úspěšného růstu úrovně zpětného odběru obalů.
  [...] v současnosti pracuje na doplnění projektu zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů tak, aby provoz systému sdruženého plnění mohla zahájit bezprostředně po udělení příslušné autorizace. Udělení této autorizace je však dle požadavku Ministerstva životního prostředí podmíněno doložením smluv nebo smluv o smlouvách budoucích o zajištění veřejně dostupné sběrné sítě pro sběr tříděných odpadů v obcích, či jakékoliv jiného potvrzení o možnosti zajištění veřejně dostupné sběrné sítě v obcích.
  Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda by vaše obec 1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů; a pokud ano, zda by
  2. měla zájem o spolupráci s [...] a za tím účelem byla ochotna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro [...] Informace o bližších podmínkách a formě spolupráce s [...] jsou dostupné na webových stránkách [...], prostřednictvím kterých také můžete vstoupit do informačního systému [...] a ověřit si administrativní a cenové podmínky případné budoucí spolupráce mezi obcí a [...].
  V případě jakýchkoliv nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme další informace a jsme připraveni se s Vámi za účelem představení našeho projektu i osobně setkat. V této souvislosti nám dovolte, abychom Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádali o poskytnutí informace 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala a. deklarovat zájem o spolupráci s [...] při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  b. přistoupit k jednání o spolupráci s [...] při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
  2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
  a. deklarování zájmu o spolupráci s [...] při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  b. jednání o spolupráci s [...] při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete). Za laskavé poskytnutí informací v písemné formě Vám předem děkujeme a žádáme Vás o jejich zaslání do konce července 2017. Tento termín je pro nás důležitý vzhledem k výše uvedenému správnímu řízení vedenému na Ministerstvu životního prostředí.

  Odpověď

  K Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 28.6.2017 ohledně zpětného odběru obalů Vám sděluji, že odpovědi na Vaše dotazy jsou uvedeny ve smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s., kterou Vám zasílám v příloze.
  Obci Radimovice nevadí vstup další autorizované společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativní a konkurenční prostředí v oblasti zpětného odběru obalů.
  Zájem obce Radimovice o spolupráci s firmou [...] je závislý na konkrétní smlouvě, která by byla předložena Zastupitelstvu obce Radimovice. Předem nelze předjímat jakékoli stanovisko bez konkrétních podmínek smlouvy.
  S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka

 • Otázka

  Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017:

  1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
  2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
  3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
  4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
  5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
  6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
  7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
  8. Využíváte inteligentní řídící systém?
  9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
  10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
  11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
  12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
  13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
  14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
  15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
  16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
  Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

  Odpověď

  Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017:

  1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
   Pasportizace (zjednodušená)
  2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
   75 ks
  3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
   6000 W
  4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
   Do 15 roků 20 ks, Nad 15 roků 55 ks
  5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
   Zářivka 75 ks
  6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
   17× Betonový sloup, 42× Ocelový sloup zinkovaný
  7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
   neevidujeme
  8. Využíváte inteligentní řídící systém?
   NE
  9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
   ANO
  10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
   neevidujeme
  11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
   56 246 Kč za období 7. 6. 2016 - 5.6. 2017
  12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
   - Kč
  13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
   správu si zajišťuje obec sama
  14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
   Dlouhodobým smluvním vztahem: Název firmy: Dehes spol. s r.o. Doba smluvního vztahu: Neurčitá
  15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
   37 820 Kč
  16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
   - Kč
  Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.