Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 2

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Poskytnuté informace

 • Otázka

  Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

  • 1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
  • 2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
  • 3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
  • 4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
  • 5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
  • Vaši laskavou odpověď, prosím, zašlete na [...]

   Děkuji a přeji příjemný den

   Odpověď

   K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sděluji odpovědi na Vaše dotazy:

   • Ad 1) Nemáme problémy.
   • Ad 2) Nebráníme se proti škodlivým ptákům.
   • Ad 3) Nesetkali jsem se s plašiči ptáků.
   • Ad 4) Dotace obec neposkytuje.
   • Ad 5) Obec neposkytuje náhrady škod způsobené ptáky.

   S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka

 • Otázka

  Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel
  • počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2014 do 31. července 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

  Údaje dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou následující: [...]

  Odpověď

  K Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sděluji:

  Obec Radimovice má tři bankovní účty:

  • č. 107-3649330227/0100
  • č. 20322461/0100
  • č.94-4912461/0710

  Obec Radimovice uzavřela od 1.1.2014 do 31.7.2017 celkem 7 darovacích smluv dle zákona č. 89/2012 Sb.

 • Otázka

  Vážená paní starostko,
  vážený pane starosto,
  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
  obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem životního prostředí, ve kterém naše společnost usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Toto plnění je v současnosti zajišťováno jedinou autorizovanou obalovou společností v České republice, kterou je společnost EKO-KOM, a.s. (IČO: 25134701, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21).
  Cílem naší společnosti [...] je poskytnout obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů.
  Společnost [...] je připravena Vám nabídnout nové pojetí obalové problematiky, a to prostřednictvím

  • alternativy k současnému systému sdruženého plnění;
  • maximální efektivity při využívání finančních prostředků;
  • transparentního a jednoduchého způsobu financování (jak na vstupu u povinných osob, tak na výstupu u obcí, svozových společností, úpravců a zpracovatelů odpadů);
  • reálně nastavené výše příspěvků povinných osob odpovídající tržnímu vývoji;
  • naplnění požadavku zákona o obalech, který vyžaduje poskytnutí služby zpětného odběru obalů obcím a jejich občanům bez nároku na úplatu za tento sběr; a
  • podpory dalšího úspěšného růstu úrovně zpětného odběru obalů.
  [...] v současnosti pracuje na doplnění projektu zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů tak, aby provoz systému sdruženého plnění mohla zahájit bezprostředně po udělení příslušné autorizace. Udělení této autorizace je však dle požadavku Ministerstva životního prostředí podmíněno doložením smluv nebo smluv o smlouvách budoucích o zajištění veřejně dostupné sběrné sítě pro sběr tříděných odpadů v obcích, či jakékoliv jiného potvrzení o možnosti zajištění veřejně dostupné sběrné sítě v obcích.
  Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda by vaše obec 1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů; a pokud ano, zda by
  2. měla zájem o spolupráci s [...] a za tím účelem byla ochotna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro [...] Informace o bližších podmínkách a formě spolupráce s [...] jsou dostupné na webových stránkách [...], prostřednictvím kterých také můžete vstoupit do informačního systému [...] a ověřit si administrativní a cenové podmínky případné budoucí spolupráce mezi obcí a [...].
  V případě jakýchkoliv nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme další informace a jsme připraveni se s Vámi za účelem představení našeho projektu i osobně setkat. V této souvislosti nám dovolte, abychom Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádali o poskytnutí informace 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala a. deklarovat zájem o spolupráci s [...] při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  b. přistoupit k jednání o spolupráci s [...] při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
  2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
  a. deklarování zájmu o spolupráci s [...] při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  b. jednání o spolupráci s [...] při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete). Za laskavé poskytnutí informací v písemné formě Vám předem děkujeme a žádáme Vás o jejich zaslání do konce července 2017. Tento termín je pro nás důležitý vzhledem k výše uvedenému správnímu řízení vedenému na Ministerstvu životního prostředí.

  Odpověď

  K Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 28.6.2017 ohledně zpětného odběru obalů Vám sděluji, že odpovědi na Vaše dotazy jsou uvedeny ve smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s., kterou Vám zasílám v příloze.
  Obci Radimovice nevadí vstup další autorizované společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativní a konkurenční prostředí v oblasti zpětného odběru obalů.
  Zájem obce Radimovice o spolupráci s firmou [...] je závislý na konkrétní smlouvě, která by byla předložena Zastupitelstvu obce Radimovice. Předem nelze předjímat jakékoli stanovisko bez konkrétních podmínek smlouvy.
  S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka