Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Územní plán » 2014

Územní plán obce Radimovice

Územní plán obce ovlivňuje to, kam se bude v nejbližších letech rozvíjet bytová zástavba, kde zůstanou lesy, kde plochy pro zemědělství a pro výrobu. Plán ovlivňuje umístění silnic a další infrastruktury i ploch pro sport nebo kulturu.

Územní plán Radimovice vydalo zastupitelstvo obce Radimovice na zasedání dne 8. 10. 2014 usnesením č. 39. dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, formou opatření obecné povahy.

Změna územního plánu

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Radimovice je dostupný na stránkách obce s rozšířenou působností Turnov.

Dokumentace k návrhu změny č. 1 Územního plánu Radimovice

Veřejné projednání se bude konat v pondělí 8. ledna 2024 od 16:00 hodin ve Víceúčelové budově - Hasičské zbrojnici, Radimovice č.e. 45.

Kdokoli může podat připomínku (podle § 52 odst. 3 stavebního zákona). Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem, oprávnění investoři nebo zástupci veřejnosti pak mohou podat námitky (dle § 52 odst. 2 stavebního zákona). Námitky a připomínky se podávají písemnou formou na MÚ Turnov, odbor rozvoje města (Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, , IDDS: vehbxe9) nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Příslušné formuláře jsou k dispozici na stránkách obce s rozšířenou působností Turnov. V připomínce nebo námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitku.

Dokumenty týkající se územního plánu

Výkresy
Hlavní výkres (273,6 kB; pdf)
Koordinační výkres (439,3 kB; pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (145,8 kB; pdf)
Výkres dopravy a technické infrastruktury (254,2 kB; pdf)
Výkres širších vztahů (10350 kB; pdf)
Výkres základního členění (144,7 kB; pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (217,7 kB; pdf)
Podrobnější informace
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Radimovice (62,3 kB; pdf)
Výrok (948,4 kB; pdf)
Odůvodnění (1116 kB; pdf)

Dokumenty jsou zveřejňovány jako soubory ve formátu PDF. Dozvědět se více o formátech souborů.

Mohlo by vás zajímat