Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Karty

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název

  #

  Obec Radimovice

 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

  #
  • Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

  Obec Radimovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

  Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je Krajský úřad Libereckého kraje.

 3. Popis organizační struktury

  #
  • Zastupitelstvo obce
  • Výbory zastupitelstva obce
  • Komise
  • Obecní úřad
   • Starosta
   • Místostarosta
   • Administrativní pracovník
  • Místní knihovna Radimovice

  Organizační struktura včetně personálního obsazení

 4. Kontaktní spojení

  #
  1. Kontaktní poštovní adresa: Radimovice 47, 463 44 Sychrov
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Radimovice 47, 463 44 Sychrov
  3. Úřední hodiny:
   Úřední den Admin. pracovník Starosta Místostarosta Czech POINT
   Pondělí15:00 – 18:008:00 – 12:00
   17:00 – 18:00
   17:00 – 18:007:30 – 18:00
   Středa9:00 – 11:008:00 – 12:007:30 – 15:00
   Pátek7:30 – 12:00
  4. Telefonní čísla: 485 146 101
  5. Čísla faxu: –
  6. Adresa internetové stránky: radimovice.cz
  7. Adresa e-podatelny: –
  8. Další elektronické adresy: info@radimovice.cz
  9. ID datové schránky: zw2bp3g
  10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr Štětka
   BDO Advisory s.r.o.
   Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
   tel.: 731 609 403
   email: gdpr@bdo.cz
 5. Případné platby lze poukázat

  #

  Komerční banka a.s., expozitura Turnov, č.ú. 20322461/0100

 6. IČO

  #

  00671932

 7. DIČ

  #

  Obec není plátcem DPH

 8. Dokumenty

  #
  1. Seznam hlavních dokumentů:
  2. Rozpočet: K dispozici na obecním úřadě nebo radimovice.cz/cs/rozpocet
 9. Žádosti o informace

  #

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

  Obec Radimovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce na budově obecního úřadu
  • na internetové úřední desce na adrese: radimovice.cz/cs/ud
  • obecním rozhlasem

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace na základě žádosti:

  • Ústně
   • osobně na Obecním úřadě obce Radimovice v úředních dnech a v úředních hodinách
   • telefonicky na tel. č.: 485 146 101 v úředních dnech a v úředních hodinách
  • Písemně na adrese Radimovice 47, 463 44 Sychrov
  • Elektronickou poštou na info@radimovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

  Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

  • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 10. Příjem žádostí a dalších podání

  #

  Stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze získat na obecním úřadě v úřední hodiny nebo podáním písemné žádosti popř. e-mailem.

 11. Opravné prostředky

  #

  Řádné opravné prostředky (odvolání) se zásadně podávají u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Způsob podání opravného prostředku je uveden v poučení rozhodnutí.

 12. Formuláře

  #
 13. Návod pro řešení životních situací

  #
 14. Předpisy

  #
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
   • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (od 2014)
   • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pro smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014)
   • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
   • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (od 2014)
   • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (pro smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014)
   • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
   • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
   • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
   • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   • Vyhlášky k stavebnímu zákonu č. 500/2006, 501/2006, 503/2006, 137/1998 Sb., 369/2001, 526/2006 Sb.

   Výše uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na www.mvcr.cz

  2. Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky a nařízení
 15. Úhrada za poskytování informací

  #

  Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 16. Licenční smlouvy

  #
  1. Vzory licenčních smluv: Nebyly vydány
  2. Výhradní licence: Nebyly vydány
 17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

  #

  Výroční zprávy v archivu úřední desky

  Dalši info

  • Rozsudky: součást výroční zprávy
  • Výdaje na soudy: součást výroční zprávy
  • Poskytnuté informace
Get Acrobat Reader web logo

Dokumenty mohou být zveřejňovány jako soubory ve formátu PDF. Pokud nemáte soubory PDF jak otevřít, stáhněte si například Adobe Reader


Sdílet pomocí nástroje
 
Přejít nahoru
Přejít nahoru