Obec Radimovice


Obecně závazná vyhláška č.: 6/2006


o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce RadimoviceZastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 7.12.2006 usnesením č. 72/2006 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku :Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Radimovice, včetně nakládání se stavebním odpadem.Čl. 2

Shromažďování směsného komunálního odpadu


 1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 2. Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad vzniklý po vytřídění jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního odpadu.

 3. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nich nevypadával.

 4. Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např. sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.Čl. 3

Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště


 1. Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou :

 1. typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,


1 Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


 1. typizované pytle určené pro směsný komunální odpad,

 2. zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu,

 3. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci a slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.


 1. Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 2. Sběrné nádoby a pytle se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.

 3. Sběrné nádoby a pytle se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.Čl. 4

Třídění komunálního odpadu


Komunální odpad se třídí na :


 1. papír,

 2. bíle sklo,

 3. barevné sklo,

 4. plast včetně PET lahve,

 5. objemný odpad,

 6. nebezpečné složky komunálního odpadu,

 7. směsný komunální odpadČl. 5

Shromažďování tříděného komunálního odpadu


 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na předem obcí určených stanovištích:

náves (p.p.č. 12 a p.p.č. 252), před budovou obecního úřadu Radimovice (p.p.č. 174/10 a st. 69 vše k.ú. Radimovice u Sychrova.

 1. Zvláštní sběrné nádoby na odděleně sbírané a vytříděné složky komunálního odpadu jsou barevně označeny a to :

 1. pro papír modrou barvou,

 2. pro čiré sklo bílou barvou,

 3. na barevné sklo zelenou barvou,

 4. pro plasty včetně PET lahví žlutou barvou.Čl. 6

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu


 1. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném v Katalogu odpadů2 a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o odpadech.


2 Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně 2 x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, výletových plochách, místním tisku a místním rozhlasem.Čl. 7

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu


 1. Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, pračky, sporáky, nábytek).

 2. Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je zajišťován minimálně 2 x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběr u jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, výletových plochách, místním tisku a místním rozhlasem.Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem


 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 1. Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č.: 04/2001 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.
………………… ...……………….

Hana Čápová Ing. Aleš Šrytr

místostarostka starosta


Záznam o vyhlášení právního předpisu:


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 11.12.2006

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 2.1.2007