Obec Radimovice


Obecně závazná vyhláška č. 4/2007,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001

O přípravě zadání územního plánu obce Radimovice

 

 
Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 12.4.2007, usnesením číslo 42/2007 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1


Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O přípravě zadání územního plánu obce Radimovice.


Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2007.

..……………. ………………

Alena Rejhová Ing. Aleš Šrytr

místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 14.4.2007


Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: