Obec Radimovice


Obecně závazná vyhláška č. 3/2007,


kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky


Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 6.2.2007 usnesením č. 26/2007 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Radimovice (dále jen “obec”), stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.Čl. 2

Zajištění požární ochrany,
činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci


 1. Obec zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti obce, jak vyplývá ze zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými k výkonu této činnosti.


 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,následky živelních pohrom
  a jiných mimořádných událostí je zajišťována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Radimovice.Čl. 3

Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany


 1. Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární
  ochrany uvedenou v čl. 2 vyhlášky.


 1. Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území obce slouží systém ohlašoven požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů


 1. Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizovací listinou a jmenovala jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost.


 1. Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany obsahuje příloha č. 2 vyhlášky.Čl. 5

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


 1. Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru1).


 1. Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru konané na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 1000 a více osob (dále jen “akce”).


 1. Pořadatel akce, definované v odstavci 2, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více.


 1. Zřizování,úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní právní předpisy2) .Čl. 6

Zdroje vody


 1. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených obcí je uveden v příloze č. 3.


 1. Další zdroje vody3) pro hašení požárů obec nestanovuje.


(3) Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis4).
1) Např. § 27 odst. 2 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

2) Např. § 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

3) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

předpisů

4) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu


 1. Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační informační středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení.


 1. Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem jednotky.Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního řádu poplachového kraje


Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje5).Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení


 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.03.2007.……………… ……………………

Hana Čápová Ing. Aleš Šrytr

místostarostka starosta


Záznam o vyhlášení právního předpisu obce :


Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.2.2007

Sejmuto z úřední desky dne: 10.3.2007


5) § 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje