OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE

Obec Radimovice

Obecně závazná vyhláška č.  2/2006 ze dne 19.4.2006

o vyhlášení závazné části Územního plánu obce Radimovice

 

 

Zastupitelstvo obce Radimovice schválilo na svém zasedání dne 19.4.2006 usnesením č. 12/2006 Územní plán obce Radimovice (dále jen územní plán). Na základě § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo obce tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Část první

Úvodní ustanovení

Článek 1

Účel vyhlášky

 

1)   Obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) vymezuje závaznou část Územního plánu obce Radimovice, který byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 10/2006 dne 19.4.2006. Závazné jsou všechny regulativy obsažené v této vyhlášce, pokud není u jednotlivých ustanovení uvedeno jinak.

2)      Vyhláška vymezuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, které jsou stanoveny v regulativech funkčního a prostorového uspořádání území a které jsou závazné. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území jsou součástí této vyhlášky. Dále vyhláška vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.

3)      Podle této vyhlášky se postupuje při všech územních, stavebních a jiných správních řízeních a správních rozhodnutí, které se týkají staveb a činností, které mají vliv na využívání území.

4)      Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu se schválenými regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, je nadále přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle stavebního zákona (např. podle §§ 87, 88, 96 apod).

Článek 2

Rozsah platnosti

 

1)   Tato vyhláška platí pro správní území obce Radimovice, které zahrnuje katastrální území Radimovice u Sychrova. Vyhláška se vydává na dobu neurčitou.

2)      Vyhláška je závazná pro všechny činnosti na území obce Radimovice, které vyvolávají změny ve funkčním využití území nebo při přípravě a provádění staveb a jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování staveb.

3)      Lhůty aktualizace jsou stanoveny 1x za 4 roky.

Část druhá

Závazná část Územního plánu obce Radimovice

Článek 3

Pojetí regulativů a vymezení základních pojmů

 

Základní pojmy:

Užívané pojmy jsou v souladu se zněním Stavebního zákona a vyhlášek č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, pokud není uvedeno jinak.

Časové rozlišení - etapizace:

Řešené území ÚPO Radimovice se dle časového rozlišení dělí na:

-        plochy stávajícího stavu - tj. zastavěné, popřípadě nezastavěné plochy, na kterých ÚPO zachovává dosavadní charakter funkčního využití a na kterých bude převažovat modernizace a údržba stávajících stavebních fondů, avšak může se uplatnit i rekonstrukci výstavba nových staveb při dodržení příslušných předpisů – zastavitelné plochy stávajícího stavu jsou tedy součástí zastavitelného území

-        plochy návrhu I. etapy - tj. plochy, které dosud nebyly využívány v souladu s funkčním využitím navrženým v ÚPO vůbec, nebo byly takto využívány pouze v omezené míře, a na kterých bude převažovat rekonstrukce a výstavba nových staveb zakládající nové uspořádání a funkční využívání území

-        plochy návrhu II. etapy - t.j. plochy, které dosud nebyly využívány v souladu s funkčním využitím navrženým v ÚPO vůbec nebo byly takto využívány pouze v omezené míře a u nichž se s využitím navrženým v ÚPO počítá až po vyčerpání potenciálu I. etapy; v územích takto vymezených se nesmí připustit takové činnosti, v jejichž důsledku by bylo jakkoliv omezeno budoucí funkční využití navržené v ÚPO

Na plochách návrhu I. i II. etapy je přípustné stávající funkční využití a uspořádání území a to až do doby provedení změn jejich funkčního využití nebo uspořádání v souladu s návrhem ÚPO. Existující stavby a zařízení lze udržovat a opravovat, pokud není stavebním úřadem určeno jinak.

Základní vybavenost území:

Stavby a kultury uvedené v následujícím výčtu mohou v odůvodněném minimálním rozsahu tvořit nedílnou součást všech zastavitelných i nezastavitelných funkčních ploch bez ohledu na jejich určené funkční využití:

-        prvky krajinné struktury - drobné porosty a vodoteče

-        doprovodné úpravy parteru včetně drobných doplňkových staveb - altánky, přístřešky, lavičky, bazénky, jezírka, fontány, dětská hřiště, veřejná WC, zastávky MHD

-        zařízení a drobné objekty sloužící jako zázemí pozemku včetně stavby na něm stojící – kůlny, stáje, krmítka,…

-        garáže a parkovací plochy sloužící bezprostředně pro obsluhu pozemku včetně stavby na něm stojící

-        účelové komunikace, cyklistické i pěší cesty sloužící bezprostředně pro obsluhu pozemku včetně stavby na něm stojící

-        sítě a objekty technické infrastruktury sloužící bezprostředně pro obsluhu pozemků a staveb na něm stojících

Článek 4

Vymezení zastavitelného území

 

Současně zastavěné území

Vymezení současně zastavěného území obce k 1.5.2004 a zastavitelného území je stanoveno ve výkresu č.1 grafické části ÚPO Radimovice.

Zastavitelné území

ÚPO Radimovice člení řešené území na území zastavitelné a nezastavitelné. Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené schváleným územním plánem obce Radimovice.

ÚPO Radimovice stanoví, že součástí zastavitelného území jsou zastavitelné funkční plochy již využité, které jsou součástí současně zastavěného území obce, a plochy dosud nezastavěné, avšak k zastavění určené územním plánem jako návrhové lokality zastavitelných funkčních ploch. Drobné nezastavitelné funkční plochy obklopené plochami zastavěnými, které byly vzhledem k metodice zahrnuty souhrnně do současně zastavěného území obce a tak se staly i součástí zastavitelného území obce, jsou vzhledem ke své funkční charakteristice nezastavitelné.

Zastavitelné území tvoří funkční plochy, které jsou s ohledem činnosti definující jejich charakter určeny k zastavění, jedná se o:

-        Plochy bydlení venkovského (BV)

-        Plochy smíšeného území obytného (SO)

-        Plochy drobné výroby a skladů (VP)

-        Plochy smíšených aktivit (SA)

-        Plochy sportu a rekreace (SR)

-        Plochy veřejné vybavenosti (OV)

-        Plochy komerční vybavenosti (KV)

-        Plochy technické vybavenosti (TV)

-        Plochy pro dopravu (DO)

Nezastavitelné území

Nezastavitelné území je území, které není součástí území zastavitelného.

Nezastavitelné území tvoří funkční plochy, které nelze zastavět vůbec, nebo které lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo územním plánem obce Radimovice (umístění zařízení technického vybavení nadřazených systémů a základní vybavenosti území), jedná se o:

-        Plochy vodních toků a nádrží (VO)

-        Plochy krajinné zeleně (ZK)

-        Plochy zemědělské produkční půdy (ZP)

-        Plochy urbanizované zeleně (ZU)

 

 

Omezení změn v užívání staveb

Stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného funkčního využití území, v němž jsou umístěny, kategorii nepřípustné, musí při jakýchkoliv požadovaných úpravách změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné.

Stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného funkčního využití území, v němž jsou umístěny, kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné, mohou změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné.

 

 

 

Článek 5

Funkční využití a uspořádání ploch

 

Funkční využití jednotlivých funkčních ploch zastavitelného a nezastavitelného území znázorněné graficky ve výkresu č.1 ÚPO Radimovice je stanoveno na základě níže popsaných činností určujících charakter těchto ploch.

Stanovenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména umisťovaní činností a povolovaní staveb a kultur včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Přitom musí být přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým.

Na plochách návrhu I. i II. etapy je přípustné stávající funkční využití a uspořádání území a to až do doby provedení změn jejich využití nebo uspořádání v souladu se schváleným ÚPO Radimovice. Existující stavby a zařízení lze udržovat a opravovat, pokud není stavebním úřadem stanoveno jinak.

Činnosti, stavby a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné.

-      přípustné – jsou stavby, činnosti a využití území definující charakter funkčních ploch, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů (stavební zákon, vyhláška o obecných požadavcích na výstavbu, předpisy v oblasti životního prostředí,…)

-      podmíněně přípustné – jsou stavby, činnosti a využití území, které lze jednotlivě povolit, nevyvolají-li svým vnějším působením riziko narušení základního charakteru funkční plochy, pro jejich povolení je kromě dodržení obecných podmínek nutné splnit další podmínky stanovené stavebním úřadem z hlediska:

-      významu stavby, činnosti a využití území v širším území

-      zátěže, kterou stavba, činnost a využití území vyvolá na okolí svým provozem

-      charakteru zástavby, výšky a hmoty stavby ve vztahu k okolní zástavbě

-      napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu

-      nepřípustné – jsou stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností přípustných a podmíněně přípustných, resp. podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími, takovéto činnosti, stavby a kultury nesmí být v dané funkční ploše umístěny nebo povoleny a musí být podnikány kroky k jejich vymístění

 
 

 

 

 

Popis jednotlivých kategorií funkčního využití zastavitelných ploch

Pro účely schváleného ÚPO Radimovice jsou vymezeny následující kategorie funkčního využití zastavitelných ploch:

Plochy bydlení venkovského (BV)

Přípustné využití, činnosti a stavby:
rodinné domy
rodinné domy s drobným zařízením zemědělské výroby pro vlastní potřeby obyvatel objektu
integrovaná zařízení drobné vybavenosti a výrobních služeb místního významu
rekreační bydlení a ubytování v chalupách
Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:
zařízení vybavenosti a nerušící drobné výroby místního významu v samostatných objektech
bydlení v energeticky úsporných nebo soběstačných alternativních rodinných domech rekreační bydlení a ubytování v penzionech do 20 lůžek
zařízení pro denní rekreaci obyvatel lokality (hřiště)
stávající zahrádky a chatové osady

Rodinné domy venkovského typu jsou nízkopodlažní (1-2 NP) obytné objekty s podkrovím umístěné na více či méně rozptýlených parcelách určené pro individuální bydlení ve spojení se samozásobitelskou zemědělskou činností a s ní spojeným využitím podružných hospodářských objektů a zahrad, umožňujících chov domácího zvířectva do 10 ks velkých hospodářských zvířat v jedné usedlosti, mohou být spojeny s drobnými provozovnami vybavenosti a výrobních služeb provozovanými vlastními obyvateli objektu.

Rozsah zařízení drobné vybavenosti a výrobních služeb místního významu integrovaných v obytném objektu nepřekročí objem hlavní obytné funkce jednotlivé stavby a tato činnost nebude svým charakterem obtěžovat obytnou funkci.

Podmíněně přípustná zařízení vybavenosti místního významu (maloobchod, služby, ubytování, stravování, kulturní, vzdělávací, zdravotnická, sociální, tělovýchovná a správní zařízení) a drobné výroby místního významu (např. rodinné farmy spojující bydlení se zemědělskou výrobou přesahující výše uvedenou kapacitu) v samostatných objektech nepřevýší objem hlavního obytného objektu a nenaruší hygienické podmínky okolní obytné zástavby.

Odstavení vozidel obyvatel a návštěvníků je řešeno zásadně ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku.

Plochy smíšeného území obytného (SO)

Přípustné využití, činnosti a stavby:
rodinné domy
rodinné domy s drobným zařízením zemědělské výroby pro vlastní potřeby obyvatel objektu
integrovaná zařízení drobné vybavenosti a výrobních služeb místního významu
zařízení drobné vybavenosti a výroby místního významu v samostatných objektech
rekreační bydlení a ubytování v chalupách
Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:
bydlení v energeticky úsporných nebo soběstačných alternativních rodinných domech rekreační bydlení a ubytování v penzionech do 50 lůžek
zařízení pro denní rekreaci obyvatel lokality (hřiště)
stávající zahrádky a chatové osady

Rozsah zařízení drobné vybavenosti a výroby místního významu v samostatných objektech nepřekročí objem tradiční venkovské usedlosti a tato činnost nebude svým charakterem obtěžovat obytnou a obslužnou funkci ani navazující veřejný prostor.

Plochy smíšeného území obytného zahrnují i stávající samostatně stojící provozy drobné výroby, které nesmí narušovat hygienické podmínky okolní zástavby ani estetické kvality navazujícího veřejného prostoru.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno zásadně ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku.

Plochy území smíšených aktivit (SA)

Přípustné využití, činnosti a stavby:
zařízení výroby a zemědělských služeb místního významu, skleníkové areály
zařízení místní komerční i veřejné vybavenosti
zařízení technické vybavenosti (obecní dvory)
areály zvláštních zájmů
Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:
zařízení výroby a zemědělských služeb regionálního významu
zařízení regionální komerční i veřejné vybavenosti
veřejná parkoviště, hromadné garáže, ČSPHM
zařízení sportu a rekreace
veškerá zařízení slučitelná se sportovně rekreační funkcí

Plochy území smíšených aktivit zahrnují proměňující se dříve devastované plochy, jejichž budoucí funkční využití dosud nebylo upřesněno.

Zařízení výroby zde mají nižší stupeň zastavění stavebními objekty, provozy s menším počtem zaměstnanců nebo přímých zákazníků, menším obratem materiálu, dopravy, menší spotřebou energií a účinky na ŽP omezené na hranici areálu, a dále jsou nezávadné s ohledem na sousedství ploch sportovně rekreačních a obytných.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno zásadně ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku.

Plochy veřejné vybavenosti (OV)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

administrativní zařízení městské a státní správy, dalších správních institucí

předškolní zařízení, školy a jiné plochy pro výchovu

kulturní zařízení, divadla, muzea a jiná kulturní zařízení

nemocnice, polikliniky, jesle, hygienická služba a ostatní zdravotnická zařízení

domovy mládeže, domovy důchodců ústavy pro postižené a jiná sociální zařízení

zařízení pro bezpečnost a ochranu, pošty

kostely, kláštery, plochy pro náboženská společenství a charitativní činnost

trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

bydlení ve větším rozsahu než je bydlení správce nebo majitele

dočasné ubytování a stravování

obchod, služby a drobná výroba s vlastními účelovými stavbami a prostory

související sportovní plochy

stavby nadřazené technické infrastruktury

Plochy veřejné vybavenosti jsou určeny pro umístění obslužných činností místního i regionálního významu zřizovaných ve veřejném zájmu s převahou specifických zařízení plně využívajících vlastní pozemky a objekty s možností začlenění souvisejících obytných objektů a doprovodného výrobního a technického zázemí.

Podmíněně přípustná doplňková zařízení drobné výroby musí funkčně souviset s příslušnou vybaveností a nebudou obtěžovat hlavní funkci ani navazující veřejné prostory.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno minimálně z 50% ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku.

Plochy komerční vybavenosti (KV)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

zařízení obchodu a služeb místního i regionálního významu, nákupní střediska

zařízení ubytovací a stravovací

komerční kancelářské provozy

trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

zařízení sloužící rekreaci a oddechu, výstaviště, ZOO, botanické zahrady, zábavní parky

zařízení charakteru veřejné vybavenosti provozované na komerční bázi

doplňková zařízení drobné výroby

kapacitní parkoviště a parkovací domy vč.ČSPHM

stavby nadřazené technické infrastruktury

obytné budovy

Plochy komerční vybavenosti jsou určeny pro umístění obslužných činností místního i regionálního významu zřizovaných na komerčním základě s převahou specifických zařízení plně využívajících vlastní pozemky a objekty s možností začlenění objektů doprovodného výrobního a technického zázemí

Podmíněně přípustná doplňková zařízení drobné výroby musí funkčně souviset s příslušnou vybaveností a nebudou obtěžovat hlavní funkci ani navazující veřejné prostory.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno zásadně ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku.

Plochy sportu a REKREACE (SR)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

plochy a objekty pro sport a rekreaci místního i regionálního významu

letní tábory, campingy

trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

obchod, stravování související s hlavní činností, s vlastními účelovými stavbami a prostory

ubytovací zařízení

stavby nadřazené technické infrastruktury

Plochy sportu a tělovýchovy jsou určeny pro sportovní a rekreační aktivity místního i regionálního významu s intenzivně využitými pozemky s převládajícím podílem upraveného povrchu (zpevněný, nezpevněný) a objektů plně využívajících vlastní pozemky s možností začlenění souvisejících obytných objektů a doprovodné vybavenosti.

Podmíněně přípustná doplňková zařízení drobné výroby musí funkčně souviset s příslušnou sportovně rekreační činností a nebudou obtěžovat hlavní funkci ani navazující veřejné prostory.

Golfová hřiště, lyžařské svahy, jezdecké areály, pobytové louky a jiné extenzivně využívané sportovní plochy jsou zařazeny do urbanizované zeleně.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno minimálně z 50% ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, zbylých maximálně 50% v rámci lokality.

Plochy drobné výroby a skladů (VP)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

výroba a výrobní služby místního významu

sklady a skladovací plochy

zemědělské služby

související administrativa

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

zařízení obchodu a doplňkových služeb

garáže a parkovací domy vč.ČSPHM

komerční kancelářské provozy

zařízení pro krátkodobé ubytování zaměstnanců a návštěv

trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb

stavby nadřazené technické infrastruktury

Plochy drobné výroby jsou určeny pro lokalizaci staveb a areálů nízkokapacitní průmyslové a stavební výroby, skladových areálů a zemědělských služeb místního významu s malými plošnými nároky. Jde o plochy s proměnlivým stupněm zastavění stavebními objekty, provozy s různou hustotou zaměstnanců a malou intenzitou styku s přímými zákazníky, větším obratem materiálu, objemem dopravy a spotřebou energií.

Vzhledem k potenciálním účinkům na ŽP omezeným na hranici areálu je možno areály situovat v malých odstupech od ploch pro bydlení, vybavenost, sport a rekreaci, je však třeba je oddělit účinným pásem izolační zeleně.

Podmíněně přípustná doplňková zařízení vybavenosti a krátkodobého ubytování nesmí být nad přípustnou míru obtěžována negativními vlivy výroby na ŽP.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno zásadně ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku.

Plochy technické vybavenosti (TV)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

plochy, stavby a sítě technické infrastruktury místního i regionálního významu

sklady, garážování techniky, servisní činnost spojená s technickou vybaveností

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

kancelářské a provozní objekty pro základní funkci

zařízení pro krátkodobé ubytování zaměstnanců a návštěv

trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb

doplňková zařízení dopravní vybavenosti (ČSPHM) a vybavenosti pro potřeby areálů

nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení (stožáry, tubusy)

Plochy technické vybavenosti jsou určeny pro umístění veškerých staveb a zařízení pro zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, vodou a jinými médii, pro odvádění a čištění odpadních vod, pro telekomunikace a radiokomunikace, technické služby obce a údržbu silnic, nakládání s odpady místního i regionálního významu, která s ohledem na specifiku (ochranná pásma) nepřipouští jiné využití plochy.

Zařízení technické infrastruktury místního významu, která nevyžadují stanovení hygienického ochranného pásma, mohou být zahrnuta do příslušných ploch jiného funkčního využití, pro které slouží.

Vzhledem k potenciálním účinkům na ŽP je třeba plochy technické vybavenosti situovat v dostatečných odstupech od ploch pro bydlení, vybavenost, sport a rekreaci a oddělit účinným pásem izolační zeleně. Plochy technické vybavenosti vyžadují posouzení hygienického ochranného pásma.

Podmíněně přípustná doplňková zařízení vybavenosti a krátkodobého ubytování nesmí být nad přípustnou míru obtěžována negativními vlivy zařízení technické vybavenosti na ŽP.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno zásadně ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku.

Plochy pro dopravu (DO)

Pozemní komunikace (DK)

Přípustné využití, činnosti a stavby

liniové komunikace vč. chodníků - silnice, místní obslužné, účelové komunikace

samostatné komunikace cyklistický provoz

samostatné komunikace pěší provoz

veřejná zeleň (aleje, travnaté pásy apod)

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

odstavná a parkovací stání

stavby nadřazené technické infrastruktury

 

Železniční trati (DZ)

Přípustné využití, činnosti a stavby

železniční tratě veřejné i komerční osobní i nákladové dopravy

zařízení pro odstavování vozidel železniční dopravy

zařízení a stavby související se železniční dopravou – nádraží, zastávky,…

plochy pro nakládku a vykládku, manipulační plochy

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

zařízení pro krátkodobé ubytování zaměstnanců a návštěv

doplňková zařízení dopravní vybavenosti (ČSPHM) a vybavenosti pro potřeby areálů

stavby nadřazené technické infrastruktury

 

Ostatní dopravní plochy - dopravní vybavenost (DV)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

plochy a stavby hromadné dopravy - autobusová nádraží, vozovny, terminály

dopravní vybavenost - ČSPHM, opravny, autobazary

hromadné garáže a parkovací domy

kapacitní odstavná a parkovací stání

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

související služby pro potřeby areálů

zařízení pro krátkodobé ubytování zaměstnanců a návštěv

stavby nadřazené technické infrastruktury

lanovky, lyžařské vleky

 

Hlavní funkcí ploch pro dopravu je dopravní obsluha území, zařízení dopravní infrastruktury, která jsou nedílnou součástí příslušných ploch jiného funkčního využití, pro které bezprostředně slouží, mohou být zahrnuta do těchto ploch.

Vzhledem k potenciálním účinkům na ŽP je třeba kapacitní plochy dopravní vybavenosti situovat v dostatečných odstupech od ploch pro bydlení, vybavenost, sport a rekreaci a oddělit účinným pásem izolační zeleně. Kapacitní plochy dopravní vybavenosti vyžadují posouzení hygienického ochranného pásma a posouzení s ohledem na ochranu krajinného rázu.

Podmíněně přípustná doplňková zařízení vybavenosti a krátkodobého ubytování nesmí být nad přípustnou míru obtěžována negativními vlivy zařízení dopravní vybavenosti na ŽP.

Podmíněně přípustná doplňková zařízení souvisejících služeb nesmí být nad přípustnou míru obtěžována negativními vlivy zařízení dopravní vybavenosti na ŽP.

Popis jednotlivých kategorií funkčního využití nezastavitelných ploch

Pro účely schváleného ÚPO Radimovice jsou vymezeny následující kategorie funkčního využití nezastavitelných ploch:

Plochy krajinné zeleně (ZK)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

lesní porosty

přirozené nebo přírodě blízké porosty – náletové louky, remízky, břehové porosty

liniové krajinné prvky - ochranná, doprovodná zeleň

ostatní nepobytová veřejná krajinná zeleň

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

doplňující plochy sporu a rekreace – jezdecké a běžecké stezky se sportovními prvky

rozhledny, vyhlídkové věže, kaple

zařízení technického vybavení nadřazených systémů

Jsou určeny pro umístění přírodních i umělých kultur přírodního charakteru a úprav s funkcemi hospodářskou, rekreační a ekologicko stabilizační.

Plochy urbanizované zeleně (ZU)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

parky, hřbitovy

zahrádkové osady, individuální zahrádky a sady

golfová hřiště, lyžařské svahy, jezdecké areály, pobytové louky

ochranná, doprovodná zeleň

ostatní nepobytová veřejná městská zeleň

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:
doplňující plochy sporu a rekreace - běžecké stezky se sportovními prvky
víceúčelová nekrytá hřiště
rozhledny a vyhlídkové věže

zařízení technického vybavení nadřazených systémů

Jsou určeny pro ucelené areály intenzivně udržované veřejně přístupné i vyhrazené zeleně s převahou umělých krajinných úprav a komponované vegetace s funkcí rekreační, okrasnou a ekologicko stabilizační.

Plochy produkční zemědělské půdy (ZP)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

orná půda

speciální kultury s hospodářským využitím, kapacitní sady

trvalé travní porosty - hospodářsky využívané louky a pastviny

plochy ekologického farmaření

remízky ochranné a doprovodné zeleně

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

samostatné skleníky, seníky, hnojiště, silážní jámy, stáje

drobné objekty pro zajištění nutné údržby ploch

rozhledny a vyhlídkové věže

zařízení technického vybavení nadřazených systémů

Jsou určeny pro intenzivní obhospodařování zemědělské půdy pro zemědělskou rostlinnou i živočišnou produkci s funkcemi hospodářskou a ekologicko stabilizační.

Plochy vodních toků a nádrží (VO)

Přípustné využití, činnosti a stavby:

řeky, potoky, umělé kanály

přirozené i umělé vodní nádrže

vodohospodářská zařízení a úpravy

mokřady, příbřežní zeleň

zeleň prvků ÚSES

Podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby:

zařízení pro chov ryb a sportovní rybaření

zařízení pro vodní sporty a rekreaci - pláže, mola, přístaviště

sítě nadřazené technické infrastruktury a koncová zařízení

Hlavní funkce je hospodářská, rekreační a ekologicko stabilizační.

 

 

Článek 6

Zásady urbanistické koncepce

 

Zásady urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspořádání jsou stanoveny v grafické části schváleného ÚPO Radimovice ve výkrese č.1.

Závazné principy urbanistické koncepce ÚPO Radimovice jsou:

-        bude stabilizováno uspořádání funkčních ploch v řešeném území vzhledem k předešlému vývoji, řešené území bude rozděleno na funkční plochy zastavitelného a nezastavitelného území znázorněné graficky ve výkresu č.1 s výše stanovenými pravidly využití

-        budou cílevědomě vytvářeny ucelené rozvojové urbánní zóny v návaznosti na současně zastavěné území v souladu se přírodními podmínkami i s dlouhodobým historickým vývojem krajiny a osídlení, bude zamezováno vzniku nových izolovaných zastavěných ploch ve volné krajině

-        v centrální části obce podél historické komunikační osy bude rozvíjena funkce vybavenosti, v severní části kolem železniční stanice podnikatelské aktivity, na jihovýchodním a jihozápadním okraji zastavěného území bydlení venkovské i smíšené, přitom jsou připouštěny vhodné formy promísení funkčních ploch

-        zařízení drobné výroby a vybavenosti budou také standardně umisťována na plochách smíšených aktivit, jejichž největší rozvojový potenciál je navržen jižně od centra, podmíněně též v rámci ploch pro bydlení

-        potřeby obytné výstavby v řešeném území budou uspokojovány dostavbou proluk v zastavěném území centra obce, výstavbou rodinných domů v rozvojových lokalitách doplňujících členité okraje zastavěného území při respektování napojitelnosti na infrastrukturu, charakteru zástavby, přírodního prostředí a omezujících prvků - ÚSES, meliorací,…

-        pro rozvoj rekreace bude využito dobré dostupnosti rekreačních zařízení v širším zájmovém území navazujícím na vlastní sídlo, pozornost bude soustředěna i na využití rekreačního potenciálu vlastního řešeného území zejména pro agroturistiku ve spojení s oživením stagnující zemědělské výroby v tomto prostoru

 

 

Článek 7

Zásady uspořádání dopravy

 

Zásady uspořádání dopravy řešeného území jsou stanoveny v grafické části schváleného ÚPO Radimovice ve výkrese č.2.

Závazné principy dopravní koncepce ÚPO Radimovice jsou:

-        bude stabilizováno trasování a základní charakteristiky stávajících i navržených liniových dopravních staveb

-        budou provedeny dílčí úpravy sítě pozemních komunikací obce směřující k lepší dopravní přístupnosti některých lokalit (jižní rozvojové plochy) a dopravnímu zklidnění vybraných prostor (historická osa k zámku Sychrov)

-        toho bude dosaženo postupnou výstavbou hlavní obslužné komunikace v jižním rozvojovém sektoru, která může být po celkovém dokončení převedena do kategorie komunikací III. třídy jako přeložka III/2791, tomu budou přizpůsobeny její návrhové parametry i rezervní koridor v napojení na III/27710 a bude jednáno o napojení u zámku Sychrov na sousedním katastru

-        bude kategorizována hustá síť cest ve venkovském prostoru se stanovením prioritních tras z hlediska další údržby, stabilizován skelet tras pro pěší a cykloturistiku vedoucích standardně podél komunikací III. třídy

-        budou stabilizovány plochy železniční dopravy

-        budou zřizovány zastávkové zálivy pro autobusy hromadné přepravy osob a přechody pro chodce

-        centrum obce nebude doplněno o kapacitní veřejná parkoviště vzhledem k dostatečné kapacitě drobných parkovacích lokalit u hlavní komunikace výhledově uvolněné od průjezdné dopravy a kapacitě záchytného parkoviště u zámku Sychrov

 

 

Článek 8

Zásady uspořádání technického vybavení

 

Zásady uspořádání technického vybavení jsou stanoveny v grafické části schváleného ÚPO Radimovice ve výkrese č.3.

Závazné principy koncepce technické infrastruktury ÚPO Radimovice jsou:

-        bude stabilizováno trasování stávajících i navržených linií a umístění staveb zařízení technické infrastruktury

-        bude zajištěno napojení návrhových lokalit zastavitelných funkčních ploch na veškerá dostupná média, bude řešena náprava lokálních nedostatků a doplnění chybějících zařízení

-        bude provedena rekonstrukce zastaralých vodohospodářských systémů za účelem dosažení komplexního zásobení řešeného území pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeného na širší systém vč. Hodkovic a minimalizace využití lokálních zdrojů

-        bude založen kanalizační systém umožňující likvidaci odpadních vod na území obce pomocí gravitačních stok, dvou přečerpávacích stanic obecní ČOV umístěné na jižním okraji zástavby tak, aby bylo výhledově možné obecní odpadní vody gravitačně přepouštět do širšího systému v rámci mikroregionu Jizera

-        bude stabilizována základní síť energetických rozvodů při respektování kolizních tras v zastavitelném území, bude uplatněn princip dvoucestného zásobení energiemi, při absenci plynofikace bude podporováno vytápění elektřinou a alternativními palivy za účelem vytěsnění spalování hnědého uhlí

-        jako veřejně prospěšná stavba bude územně hájena trasa VVN

 

Článek 9

Zásady uspořádání občanského vybavení

 

Zásady uspořádání občanského vybavení jsou stanoveny v grafické části schváleného ÚPO Radimovice ve výkrese č.1.

Závazné principy koncepce občanské vybavenosti ÚPO Radimovice jsou:

-               veřejný sektor občanské vybavenosti bude rozvíjen na stabilizovaných stávajících plochách centra obce (hasičská zbrojnice za obecním úřadem)

-               plochy sportu a rekreace budou rozvíjeny v ploše sportovního areálu a to především jeho rozšířením, zejména prodloužením běžecké dráhy na část pozemku určeného k plnění funkce lesa p.č. 172/3 v k.ú. Radimovice u Sychrova

-        drobná zařízení komerčního sektoru budou rozvíjena na volných i dostavbových i přestavbových (statek na křižovatce silnic III. třídy) plochách centra obce a smíšeného území obytného jižně od centra

-        nejsou vymezeny plochy pro areály kapacitní regionální komerční vybavenosti

-        různorodosti, územní vyváženosti a dostupnosti vybavenosti ve venkovském osídlení bude dosaženo využitím možností lokalizovat zařízení vybavenosti v rámci ploch pro bydlení venkovské

 

 

Článek 10

Vymezení územního systému ekologické stability

 

Vymezení územního systému ekologické stability je provedeno v grafické části schváleného ÚPO Radimovice ve výkrese č.1 a 4.

Závazné principy koncepce územního systému ekologické stability ÚPO Radimovice jsou:

-        bude stabilizováno umístění vymezeného biocentra č.21-RC1247

-        budou realizovány a dotvořeny navrhované, nefunkční, či částečně funkční prvky dle následného stupně dokumentace - projektu ÚSES

-        při umístění prvků ÚSES na zastavitelných funkčních plochách budou jejich dotčené části považovány za nezastavitelné s výjimkou podmíněného umístění základní vybavenosti území a zařízení technického vybavení nadřazených systémů

Článek 11

Limity využití území

 

Limity využití území omezují, vylučují případně podmiňují umisťování staveb, využití území a opatření v území. Vstupní i výstupní limity využití území jsou zakresleny v grafické části schváleného ÚPO Radimovice ve výkresech č.1, č.2, č.3 a č.4.

V závazné části ÚPO Radimovice se vymezují výstupní limity využití území vyplývající z koncepce ÚPO, jedná se o limity využití území zakreslené ve výkresové dokumentaci:

-               prvky územního systému ekologické stability – ÚSES

-               ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa

-               u lokalit 24 až 26 je možné umisťovat stavby k trvalému bydlení ve vzdálenosti minimálně 30 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa a u lokalit 22, 28 a 29 ve vzdálenosti minimálně 22 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa

-        v ochranném pásmu státního zámku Sychrov, je nutné zachovat přirozené historické prostředí Národní kulturní památky – dodržovat dostatečný odstup obytné zástavby od zámku, dochovat charakter krajiny a jejího osídlení – novou výstavbu směrovat do jednopodlažních objektů se sedlovými střechami, klasickými okny a místně tradiční krytinou apod.

-        ochranná pásma navržených úseků silnic III. třídy

-        v ochranném pásmu dráhy musí být bytová výstavba řešena tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku

-        ochranná pásma navržených úseků elektrického VN vzdušného vedení

-        ochranná pásma navržených ČOV

-        hranice zastavitelného území

a limity využití území nezakreslené ve výkresové dokumentaci:

-        ochranné pásmo navržených úseků vodovodního potrubí

-        ochranné pásmo navržených úseků kanalizačních stok

-        ochranné pásmo navržených úseků podzemních (kabelových) vedení VN

-        ochranné pásmo navržených úseků podzemních (kabelových) dálkových spojových vedení

-        ochranné pásmo navržených elektrických stanic

 

 

Článek 12

Plochy přípustné pro těžbu nerostů

 

V řešeném území nejsou evidována žádná CHLÚ nerostných surovin, ať rudních či nerudních. V řešeném území není evidováno žádné významné nevýhradní ložisko nerostných surovin, jsou zde pouze pozůstatky po již ukončené těžbě:

Ložisková naleziště:

Číslo  název                           držitel těžebních práv        plocha ha         surovinový druh         stav využití

21      Sychrov u Turnova       MSV ČR                         0,62                 slévárenské písky       těžba zastavena

CHLÚ nestanoveno                                              22,8 – nebil.                                      povrchově

Stavební suroviny

číslo v ev.mapě            katastrální území           surovinový druh           stav využití       odhad zásob

54                               Radimovice                  stavební písky              netěženo          není stanoveno

59                               Radimovice                  slévárenské a               netěženo          není stanoveno

                                                                       stavební písky

V řešeném území se nevyskytují žádné poddolované lokality a žádné sesuvy.

 

 

Článek 13

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

 

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby (VPS) je provedeno v grafické části schváleného ÚPO Radimovice ve výkrese č.5.

Z hlediska závazné části ÚPO Radimovice je podstatné vymezení a lokalizace veřejně prospěšných staveb s plošnými nároky:

Označení lokality dle ÚPO

Původní využití plochy

Nové využití navrhované v ÚPO

Katastrální území

Výměra lokality (m2)

Popis VPS

6

Zahrady a sady

orná půda

Komunikace III.třídy

Radimovice

7.520

VPS č.1 – páteřní obslužná komunikace s možností převedení do III.třídy

21

Trvalé travní porosty

Technická vybavenost

Radimovice

41

VPS č.2 - čerpací stanice na kanalizační síti u Nebezkého rybníka

30

Trvalé travní porosty

Technická vybavenost

Radimovice

67

VPS č.3 - čerpací stanice na kanalizační síti u železničního viaduktu

31

Orná půda

Technická vybavenost

Radimovice

1.371

VPS č.4 – obecní ČOV na jižním okraji zástavby

a veřejně prospěšné stavby liniového charakteru:

-        VPS č.5  trasa VVN vzdušného elektrického vedení na východním okraji obce navržená

k přeinstalování na 400KV

-        VPS č.6  navržené trasy VN vzdušného a kabelového elektrického vedení vč. trafostanic

-        VPS č.7  navržené trasy vodovodních řadů hydrantů

-        VPS č.8  navržené trasy kanalizačních řadů vč. šachet

 

 

Článek 14

Lhůty aktualizace

 

Změny dokumentace ÚPO Radimovice mohou být prováděny v souladu s ustanoveními zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav a změn pouze po schválení Zastupitelstvem obce Radimovice.

Pravidelně 1x za čtyři roky bude provedeno vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl Územní plán obce Radimovice schválen a případně bude dán podnět na pořízení změn územního plánu.

Část třetí

Směrná část

Článek 15

 

Směrnou částí Územního plánu obce Radimovice jsou všechny části obsažené v dokumentaci, které nejsou touto Obecně závaznou vyhláškou v Části druhé stanoveny jako závazná část ÚPO Radimovice.

 

 

Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení

Článek 16

Uložení kompletní dokumentace ÚPO Radimovice

 

Územní plán obce Radimovice ve formě textové a grafické bude uložen na Městském úřadě Turnov - odboru rozvoje města, Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou - stavebním úřadě a na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

 

 

Článek 17

Vyhlášení

 

Tato obecně závazná vyhláška bude vyhlášena vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Radimovice.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyvěšení a účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

          ........................................................                                       ........................................................

                          Ing. Aleš Šrytr                                                                 Miloslav Bělonožník

                        místostarosta obce                                                                      starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.04.2006

 

Sejmuto dne: 15.05.2006