Obec Radimovice


Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2004.

o veřejném pořádku a veřejné zeleni v obci Radimovice

 

 
Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 6.2.2007, usnesením číslo 1/2007 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1


Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2004 O veřejném pořádku a veřejné zeleni v obci Radimovice.


Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2007.

..……………. ………………

Hana Čápová Ing. Aleš Šrytr

místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 7.2.2007


Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 7.3.2007