Z Á P I S

ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice konané dne 16. 12. 2002

Přítomni: p. Bělonožník, pí. Brožová, pí. Bursová, Ing. Holeček, p. Kobrle, Ing. Šrytr

1 občan

Omluveni: p. Hloušek - nemoc

Program:

  1. Rekapitulace minulého jednání a plnění svěřených úkolů
  2. Prodej výrobních prostředků bývalé výrobny betonových výrobků provozované obcí Radimovice
  3. Zajištění objektu bývalé výrobny betonových výrobků provozované obcí Radimovice proti vstupu osob - z důvodu nebezpečí zřícení (silné napadení dřevomorkou)
  4. Příprava doplnění vyhlášky výběr poplatků z veřejného prostranství
  5. Řešení situace - uvolněné prostory ve vile Zelenka

1.

Stavební komise (Ing. Karel Bílek, Ing. Šrytr): prohlédly technický stav bývalé výrobny bretonových výrobků provozované obcí Radimovice s jednoznačným závěrem, že krov je ve značné míře napaden dřevomorkou a hrozí nebezpečí zřícení.

Opatření stavební komise:

 

Kulturní komise:

Kontrolní výbor:

 

2.

Prodej výrobních prostředků bývalé výrobny betonových výrobků provozované obcí Radimovice bude proveden dne 25.01.2003 od 09.00 do 11.00 hod

Usnesení:

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo prodej výrobních prostředků bývalé výrobny betonových výrobků provozované obcí Radimovice a stanovila následující ocenění:

hmotný investiční majetek kromě forem (míchačky, pily atd.): prodej za 50% pořizovacích cen

hmotný investiční majetek (formy):

prostředky postupné spotřeby (zednická lžíce, pěchy, nářadí atd.): ocenění provede finanční výbor dne 25.01 (10,- až 100,- Kč) - za ceny obvyklé, odpovídající stupni opotřebení

Výrobní prostředky, které nebudou prodány budou převezeny do plechové kolny za obecní úřad do 26.12.2002. Zajistí: Ing. Aleš Šrytr, Miloslav Hloušek.

 

3.

Zajištění objektu bývalé výrobny betonových výrobků provozované obcí Radimovice proti vstupu osob - z důvodu nebezpečí zřícení (silné napadení dřevomorkou) provede pan Dlask (do 20.12.2002): Informační cedule Zákaz vstupu (cedule budou umístěny na vrata výrobny a na vstupní vrata oplocení).

 

4.

Zastupitelé obdrží podklady pro přijetí doplnění vyhlášky o výběru poplatků z veřejného prostranství: stání motorových vozidel v obci Radimovice

Podklady zajistí: Ing. Aleš Šrytr, Miloslav Bělonožník do 31.01.2003

 

5.

K 31.12.2002 vypověděl nájemní smlouvu (byt ve vile Zelenka) MUDr. Jan Reich. Jelikož se jedná o prostory nevhodné k bydlení bez provedení sanační prací a celkové rekonstrukce bylo rozhodnuto tyto prostory nabídnout k pronajmutí jako nebytové na dobu určitou: nejdéle však na 12 měsíců.

Usnesení:

Uvolněné prostory (nebytové prostory) v přízemí vily Zelenka nabídnout k pronájmu na dobu určitou (maximálně 12 měsíců). Příjem písemných žádostí bude ukončen 31.01.2003 na obecním úřadě v Radimovicích. Písemné žádosti lze zaslat poštou nebo předat v úřední hodiny na obecním úřadě v Radimovicích.

 

 

 

 

Radimovice: 18.12.2002

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Šrytr Ověřil: Miloslav Bělonožník

Hana Brožová