Zápis č. 7/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice konaného dne 18.12.2003

Přítomni: p. Bělonožník, p. Ing. Šrytr, p. Ing. Holeček, pí. Brožová, pí. Bursová, p.Kobrle

Omluven: p. Hloušek - nemoc

Dále: 2 občané

Zápisem pověřená pí. Hana Brožová, ověřením zápisu p.Ing. Holeček, p. Kobrle

 

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu ze zasedání dne 30.9.2003
 3. Kontrola plnění rozpočtu na rok 2003
 4. Návrh rozpočtu na rok 2004
 5. Výběrové řízení
 6. Pronájem nebytových prostor
 7. Připomínky a podněty občanů – doplňující informace
 8. Přečtení zápisu

 

K jednotlivým bodům:

 1. Zahájení provedl starosta obce p. Bělonožník, přivítal občany a seznámil přítomné s programem schůze
 2. Kontrola plnění zápisu z posledního zasedání
 3. 2.9. Zaslat dopis na dopravní inspektorát, aby podali zprávu o výsledku umístění nových dopravních značek na základě provedeného místního šetření

  2.14. Cesta byla uvedena do odpovídajícího stavu, pouze chybí doopravit zábradlí - bude provedeno v průběhu 01/2004

   

 4. Ing. Šrytr seznámil s plněním rozpočtu k 11/2003 - rozpočet je plněn dle plánu. S ohledem na výrazně vyšší částku školného na jednoho žáka v Kobylech rozhodlo obecní zastupitelstvo zaslat dopis starostovi obce Kobyly, aby přehodnotil opodstatněnost nákladů a že školné v roce 2004 bude hrazeno do výše maximálně o 30% více než je průměr školného v Turnově.
 5. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi (místostarostovi) obce zajistit odborné prošetření spotřeby elektrické energie v budově obecního úřadu panem Berkmanem včetně návrhu na řešení úspory elektrické energie. T: 01/2004

  Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi (místostarostovi) obce zaslat dopis na HZS ve věci úhrady a provádění zdravotních prohlídek členů výjezdové jednotky hasičů. T: 01/2004

   

 6. Usnesení č. 29/2003
 7. Obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně schvaluje návrh rozpočtu na rok 2004.

   

   

   

   

 8. Obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně schvaluje podmínky výběrového řízení pro zájemce o provozování LTZ při příležitosti Sychrovské pouti.
 9.  

 10. Starosta obce informoval o setkání s Ing. Postráneckým - náměstkem ministra vnitra a Dr. Vaníčkovou - zástupce libereckého kraje. Informace o umístění úřadů po přechodu pod okres Semily. Výsledkem jednání je pověření starosty města Turnova o zaslání žádosti o založení okresu Turnov na ministerstvo vnitra. Dále starosta obce seznámil přítomné se zahájením prací při výstavbě rychlostní silnice z Turnova na Harrachov.
 11.  

 12. Usnesení č. 30/2003
 13. Obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně schvaluje návrh Ing. Karla Bílka na výstavbu víceúčelové budovy za budovou obecního úřadu v Radimovicích. Dále pověřuje Ing. Karla Bílka zpracováním dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytou právní mocí.

   

 14. Usnesení č. 31/2003
 15. Obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně schvaluje návrh Ing. Karla Bílka na výstavbu nájemního bytu v budově obecního úřadu v Radimovicích. Dále pověřuje Ing. Karla Bílka zpracováním dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytou právní mocí do konce ledna 2003.

   

 16. Usnesení č. 32/2003
 17. Obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně schvaluje prodej prodejního stánku a přidruženého skladu u parkoviště před zámkem Sychrov za částku 3.000,- Kč za jednotlivý objekt (t.j. za 3.000,- Kč prodejní stánek, za 3.000,- Kč sklad) prvnímu zájemci.

   

 18. Usnesení č. 33/2003
 19. Obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy ve správním obvodu obce Radimovice s městem Turnov.

   

 20. Dne 8.01.2004 proběhne místní šetření - žádost pana Procházky na vydaní stavebního povolení na přístavbu prodejního přístřešku. Jednání se zúčastní p. Ing. Bílek a p. Ing. Šrytr. Z důvodu porušení stavebního zákona obec trvá na odstranění nepovolených staveb, resp. úhrady pokuty, zároveň požaduje podat vysvětlení, proč nebyla dokončena výstavba lapolu na ropné produkty a požaduje předložit plán odpadového hospodářství včetně prokázání způsobu likvidace nebezpečného odpadu.
 21.  

   

   

   

   

 22. Usnesení č. 34/2003

Obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Vacíkovou na 2 dny v týdnu po dobu (maximálně 2x3 hodiny) na provádění masáží v čekárně zdravotního střediska v Radimovicích za částku 500,- Kč/ měsíc.

 

13. Obecní zastupitelstvo po projednání jednomyslně rozhodlo neuzavírat od 1.1.2004 pracovně právní smlouvu s panem Hlouškem. Úkoly svěřené panu Hlouškovi v roce 2003 bude vykonávat paní Pánková, čímž dojde ke zvýšení jejího pracovního úvazku. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce osobně informovat pana Hlouška o dané skutečnosti. Zajistit řádné předání svěřené dokumentace, majetku a pracoviště do 31.12.2003.

 

 

 

Radimovice 18.12.2003

 

 

Zapsal: Hana Brožová

 

 

 

Ověřil: Ing. Václav Holeček Jaroslav Kobrle

 

 

 

Ing. Aleš Šrytr Miloslav Bělonožník

místostarosta starosta

 

Vyvěšeno: 22.12.2003

Svěšeno: