Zápis č. 6/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice konaného dne 30.9.2003

Přítomni: p. Bělonožník, p. Ing. Šrytr, p. Ing. Holeček, p. Hloušek, p. Brožová, p. Bursová,

p.Kobrle

Dále: 7 občanů

Zápisem pověřen p. Hloušek, ověřením zápisu p. Ing. Holeček, p. Kobrle

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21.7.2003
 3. Schválení kontrolního řádu obce
 4. Kontrola plnění rozpočtu na rok 2003
 5. Návrh aktualizace akcí z programu obnovy venkova do roku 2006
 6. Připomínky a podněty občanů – doplňující informace
 7. Přečtení zápisu

K jednotlivým bodům:

1. Zahájení provedl starosta obce p. Bělonožník. Konstatoval přítomnost všech zastupitelů obce,

přivítal občany a seznámil přítomné s programem schůze

2. Kontrola plnění zápisu z posledního zasedání

2.2. schválení kontrolního řádu přesunuto na dnešní zasedání jako bod 3.

  1. dokončení opravy komunikací fy SSaŽ a fy Melichar. Odpověď p. Zárybnického na upozornění o možnosti zaplavení jeho parcely
  2. ukončena smlouva s p. Špalkem o pronájmu části parcely ppč. 685/2 o výměře 120 m2. Prodejní stánek včetně zastřešeného sezení byl převeden na obec za cenu 100.000,-Kč. Buňky se vyklízí, lavice byly uskladněny v ocelokolně.
  3. informace Ing. Bílka o připravované výstavbě nového objektu u OÚ a opravou stávající budovy OÚ. Bližší je v bodě 6 dnešního programu
  4. Usnesení č.18/2003 o odprodeji Zelenky včetně zahrady. Záměr byl zveřejněn na obecní desce
  5. Usnesení č. 19/2003 – plán investic na rok 2004 s využitím dotací z POV. Ing. Šrytr seznámil přítomné se změnami, ke kterým došlo s ohledem na změny v systému přidělování dotací a to takto:

  1. III. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení – původně o 100.000,- Kč – požádáno o částku 100.000,- Kč
  2. Opravy místních komunikací – původně o 200000,- Kč - upraveno na částku 120000,-Kč
  3. Zpracování územního plánu obce – původně o 90000,- Kč – upraven na částku 54000,-Kč
  4. Oprava budovy OÚ původně o 170.000,- Kč – upraveno na částku 250.000,-Kč

Zastupitelé odsouhlasili provedené změny 7mi hlasy

 1. Usnesení č. 20/2003 – dodatek ke smlouvě s fy SSaŽ na další práce na hřišti ve výši 200.000,- Kč byl uzavřen – práce provedeny
 2.  

   

  2.9. Dopravní značení komunikací III. třídy procházejících obcí a dopravní značení na místních komunikacích bylo projednáno s s odborem dopravy MěÚ Turnov a Policií ČR za přítomnosti Ing. Šrytra a p.Hlouška za OÚ.

  1. Usnesení č. 22/2003 prodej parcel společnosti ASPIRA s.r.o. Smlouva byla uzavřena – kupní cena byla převedena na účet obce

  1. Usnesení č. 23/2003 – prodej parcely č. 174/4 zahrada Simoně a Petru Světlíkovým. Při uzavření kupní smlouvy došlo k dohodě mezi výše uvedenými manžely a novým majitelem v tom, že majitelem parcely se stává pan Josef Šulc, bytem Radimovice 6, 463 44 Sychrov. Zastupitelé tuto změnu usnesení schválily 7 mi hlasy.
  2. Usnesení č. 24/2003 – prodej parcely č. 174/38 (louka) o výměře 616 m2 Jaroslavu a Zdeňce Kohoutovým – kupní smlouva byla uzavřena, kupující poukázal dohodnutou cenu na účet OÚ.
  3. Ohledně úpravy cesty k novostavbě Karbanových – na stavební úřad Hodkovice zaslán dopis s upozorněním na nutnost uvedení cesty do odpovídajícího stavu. Jinak obec nedá souhlas s trvalým užíváním stavby

 1. Usnesení č. 25/2003
 2. Obecní zastupitelstvo po předchozím projednání a úpravám textu Bc. Mizerovou

  Schvaluje

  Kontrolní řád obce Radimovice s účinností od 1. 10. 2003

 3. Ing. Šrytr seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce na rok 2003 podle stavu k 25.9.2003. Upozornil na skutečnost pozdních plateb od státu
 4.  

 5. Usnesení č. 26/2003
 6. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na aktualizaci akcí z programu obnovy venkova a to do roku 2006. Konstatoval, že některé akce se podařilo již zajistit, některé se provádějí.

  Ing. Šrytr doplnil, že je toto rozšíření plánovaných akcí do roku 2006 nutné s ohledem na zajišťování dotací a finančního zajištění akcí. Připomněl i nutnost včasného zajišťování potřebné projektové dokumentace pro v současné době poměrně zdlouhavé řízení o povolování staveb.

  Zastupitelstvo schvaluje návrh aktualizace akcí z POV a to 7 mi hlasy

 7. Připomínky občanů – další informace

 1. Ing. Bílek předložil dvě alternativy na uvažovanou přístavbu za obecním úřadem a to objekt přízemní a více rozpracovanou studii na objekt jednopodlažní. Vysvětlil přítomným výhody a nevýhody jednotlivých alternativ.

Jedná se problematiku zastavěné plochy a tím i zastřešení, neboť jsou nyní prosazovány střechy se sklonem min. 300 což jsou velké náklady na střešní konstrukce. Dále se jedná o otázku vytápění objektu. Je nutné zvážit všechna pro a proti u současně nabízených druhů vytápění, tím nastává i otázka zateplení objektu. Dále je nutné řešit i otázky venkovní i vnitřní kanalizace, rozvodů vody. Určitým problémem je bezbariérový přístup do patrové

budovy. S ohledem na předpokládané využití patra jako sálu pro cvičení a podobné akce by bylo zřízení výtahu enormně vysoké.

Ing. Šrytr nechal zastupitelstvo hlasovat o třech alternativách objektu a to a) přízemní b) patrové c) jiná alternativa.

Zároveň upozornil, že je nutné urychleně zajistit projektovou dokumentaci tak, aby s výstavbou mohlo být započato hned v jarních měsících, neboť je nutné přestěhovat vozidlo a materiál SDH.

Při hlasování bylo pro návrh jednopatrové budovy 6 hlasů zdržel se 1 a zastupitelstvo přijalo

Usnesení č. 27/2003

Kterým se pověřuje Ing. Bílek pokračováním projektových prací na alternativě jednopatrového objektu a dále pracovat na návrhu rekonstrukce stávající budovy obecního úřadu.

O stavu přípravných prací průběžně informovat starostu a místostarostu obce. Informovat i zastupitelstvo na příští schůzi zastupitelstva.

 

 1. Ing. Šrytr informoval přítomné s nabídkou fy Kůtek a fy Sanreko, stavební společnost, s.r.o., že jsou ochotni provést ještě v tomto roce zemní práce a podkladní vrstvy na komunikaci od stavby p. Karbanové k Hlavatým a dále i k domu manželů Svátkovým. A to s ohledem na dobrý stav financí, které se ušetřily použitím recyklátu při úpravách místních komunikací.
 2. Usnesení č. 28/2003

  Zastupitelé souhlasí s provedením prací do ceny cca 400.000,- Kč a zároveň pověřují Ing. Bílka stavebním dozorem na této akci.

 3. Připomínky a dotazy přítomných

Došla již objednávka od p. Fialy na obsazení návse v roce 2004. P. Hofman doporučuje najmout náves p. Novotnému, p. Bursová p. Fialovi. Bude zřejmě nutné jednat i s p. Šulcem, jestli bude i příští rok pronajímat pozemek pro maringotky.

Zatím odepsat p. Fialovi, že zastupitelstvo stanoví podmínky pronájmu ploch do 15. ledna 2004.

 

 

 

Radimovice 2.10.2003

 

 

Zapsal: Miloslav Hloušek

 

Ověřil: Ing. Václav Holeček Jaroslav Kobrle

 

Ing. Aleš Šrytr Miloslav Bělonožník

místostarosta starosta

Vyvěšeno: 6.10.2003

Svěšeno: 21.10.2003