Zápis č. 5/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice konané dne 21.7.2003

Přítomni: p. Bělonožník, Ing. Šrytr, Ing. Holeček, p. Brožová, p. Bursová, p. Kobrle

p. Hloušek

Zapisovatelem pověřena p. Brožová, ověřením zápisu ing. Holeček, p. Bursová

Program:

1. Kontrola zápisu z posledního jednání zastupitelstva

2. Schválení kontrolního řádu obce

3. Opravy cest a místních komunikací - informace

4. Návrhy na využití stávajícího kiosku včetně vybavení

5. Oprava budovy OÚ a návrh výstavby nového objektu u OÚ

 1. Záměr na odprodej vily Zelenka
 2. Projednání žádostí na dotace z POV na rok 2004
 3. Otevření obálek k vyhlášeným výběrovým řízením
  1. stavební parcela
  2. višňový sad – kiosek
  3. ubytovací zařízení (betonárna, kabiny, zbrojnice)
 1. Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2003
 2. Dotazy a připomínky občanů
 3. Přečtení zápisu ze zasedání

1.

Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z posledního zasedání.

2.

Na žádost p. Hlouška odhlasováno přesunout bod č.2 – schválení kontrolního řádu obce na příští zasedání (po seznámení s kontrolním řádem města Turnova bude znovu projednán).

3.

Dne 22.7.2003 byla dokončena oprava komunikací v obci fy. MELICHAR a Stavby silnic a železnic, a.s.

U obytného domu p. Zárybnického byla komunikace navržena dříve něž projekt obytného domu, předpokládá se, že pozemek bude ohrožován přívalovými dešti, do pozemku bude z komunikace zatékat voda. Na danou skutečnost pověřujeme, na doporučení Ing. Karla Bílka, pana Hlouška písemně upozornit vlastníky dotčené nemovitosti pracovníka obecního úřadu

4.

Smlouva o pronájmu části p.p.č 685/2 o výměře 120 m2 končí k 30.9.2003 na základě písemné dohody mezi obcí Radimovice a panem Josefem Špalkem. K tomuto datu za částku 100000,- Kč bude na obec převeden prodejní stánek s občerstvením včetně zastřešeného sezení. Část vybavení prodejního stánku s občerstvením včetně zastřešeného sezení bude využita pro potřeby obce, ostatní majetek bude následně rozprodán nebo bez náhrady zlikvidován.

5.

Ing. Bílek seznámil s připravovanou výstavbou nového objektu u OÚ a s opravou stávající budovy. Zastupitelstvo ukládá ing. Bílkovi zpracovat 2-3 varianty s ohledem na náklady a rozsah investice, zvážit účelnost investice a využití stávajících prostor. Materiály budou předány k prostudování na pracovním jednání zastupitelstva.

Termín do konce srpna 2003.

6.

Usnesení č. 18/2003

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

záměr prodat st. parcelu č. 27/1 o výměře 620 m2 (zastavěná plocha), parcelu p.č. 195/1 o výměře 8670 m2 (ostatní plocha), 195/2 o výměře 209 m2 (zahrada) zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci pro katastrální území Radimovice u Sychrova

za částku minimálně 2.200 000,- Kč + cena pozemků (p.p.č. 195/2 a p.p.č 195/1) dle znaleckého posudku

a ukládá

starostovi obce Miloslavu Bělonožníkovi zajistit uveřejnění záměru na úřední desce včetně podmínek prodeje výše uvedené nemovitosti. Termín 28.07.2003.

 

7.

Usnesení č. 19/2003

Obecní zastupitelstvo po projednání schvaluje plán investic na rok 2004 s využitím dotací z POV.

1) III. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v částce 170.000 Kč, podat žádost o dotaci ve výši 100.000,- Kč

2) Opravy místních komunikací v částce 340.000,- Kč, požádat o dotaci ve výši 200.000,- Kč

3) Zpracování územního plánu obce za částku 150.000 Kč, požádat o dotaci ve výši 90.000,- Kč

4) Oprava OÚ ve výši 300.000,- Kč, požádat o dotaci ve výši 170.000 Kč

Žádosti zpracovat a podat do konce srpna 2003

8.

Usnesení č. 20/2003

Obecní zastupitelstvo po projednání schvaluje

uzavření dodatku ke SOD s firmou Stavby silnic a železnic, a.s. na akci “hřiště” v částce 200.000,- Kč + DPH (branky na minifotbal, stojany na volejbal, oplocení tenisového kurtu, zpevněný vjezd)

Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení v počtu 6, 1 člen se zdržel hlasování

9.

Usnesení č. 21/2003

Obecní zastupitelstvo po projednání schvaluje

úpravu rozpočtu

navýšení na straně

výdaje:

 1. rekonstrukce hřiště: 2 100.000,- Kč
 2. oprava a výstavba místních komunikací: 1 365 000,- Kč
 3. daň z převodu nemovitosti z částky 4 150 000,- Kč

 

příjmy:

1) prodej nemovitostí a pozemku: 4 151 050,- Kč

 

10.

Obecní zastupitelstvo ukládá p. Hlouškovi požádat odbor dopravy MÚ Turnov o prohlídku komunikací III. třídy v obci Radimovice, umístění nového značení, omezení nosnosti.

Dále ukládá zajistit a umístit zrcadlo na křižovatce u Pinkavových

11.

Usnesení č. 22/2003

majetkoprávní operace - prodej pozemků

Obecní zastupitelstvo po projednání

Schvaluje

prodej st. parcely č. 111 o výměře 345 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 112 o výměře 129 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 113 o výměře 71 m2 (zastavěná plocha a nádvoří ), p.p.č. 685/4 (ostatní plocha) o výměře m2, které se nachází na k.ú. Radimovice u Sychrova , zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci

společnosti

za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3 000.000,- Kč (Třimiliónykorunčeských), náklady na sepsání kupní ceny nese kupující.

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu na výše uvedené nemovitosti.

12.

Usnesení č. 23/2003

majetkoprávní operace - prodej pozemků

Obecní zastupitelstvo po projednání

Schvaluje

prodej pozemkové parcely č. 174/38 o výměře 21 m2 (zahrada) o výměře 21 m2, která se nachází na k.ú. Radimovice u Sychrova , zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci

paní Simoně .

za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.050,- Kč (Jedentisícpadesátkorunčeských), náklady na sepsání kupní ceny, soudní odhad a poplatek za vklad do katastru nemovitostí nese kupující.

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu na výše uvedenou nemovitost.

13.

Usnesení č. 24/2003

majetkoprávní operace - prodej pozemků

Obecní zastupitelstvo po projednání

Schvaluje

prodej pozemkové parcely č. o výměře 616 m2 (louka) o výměře 616 m2, která se nachází na k.ú. Radimovice u Sychrova , zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu v Liberci

panu Kohoutkovi

za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1 150.000,- Kč (Jedenmiliónjednostopadesáttisíckorunčeských), náklady na sepsání kupní ceny a poplatek za vklad do katastru nemovitostí nese kupující.

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu na výše uvedenou nemovitost.

13.

Diskuse - Připomínky občanů

P. Dvořák - připomínka na užívání obecní komunikace při dodržené nejvyšší povolené rychlosti v obci

Připomínka k živnosti p. Procházky – provozuje i opravárenskou činnost

Doporučení OÚ: stížnosti by měly vycházet od občanů na Odbor živ. prostředí v Liberci, shromáždit důkazy (fotky)

OÚ inicioval stavební úřad v Hodkovicích i OHS v Liberci – shledáno, že objekt vyhovuje

Pí. Svátková – dotaz na budování komunikace kolem jejich rodinného domku

V případě přiznání dotace na dostavbu hřiště bude provedeno v 08-09/2003

Pí. Růlcová – navrhuje upravit přístupovou cestu podél p.p.č. 174/32 (poškozeno těžkou technikou při stavbě rod. domku pí. Karbanové), obecní zastupitelstvo ukládá pracovníkům obecního úřadu vyzvat p. Karbanovou k uvedení cesty do původního stavu

P. Bursa – dotaz na oplocení hřiště – budou oploceny hrací plochy, ne běžecká dráha

 

Radimovice 24.7.2003

 

Zapsala: Brožová Hana

 

Ověřil: Ing. Václav Holeček Alena Bursová

 

 

Ing. Aleš Šrytr Miloslav Bělonožník

místostarosta starosta