Zápis č. 4/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice konané dne 13.6.2003

Přítomni: p. Bělonožník, Ing. Šrytr, Ing. Holeček, p. Brožová, p. Bursová, p. Kobrle

p. Hloušek

Zapisovatelem pověřena p. Brožová, ověřením zápisu ing. Holeček, p. Bursová

 

Program:

1. Kontrola zápisu z posledního jednání zastupitelstva

2. Kontrola usnesení č. 9/2003 – odprodej vily Zelenka - informace

3. Územní plán obce – informace o zadání dalších prací

4. Žádost p. Šulce o odprodej 21 m2 z parcely č. 174/38

5. Záměr obce o prodej pozemku č. parc. 687/3, část 691/3, stav. pozemky 111, 112, 113

  1. Uzavření smlouvy na další část rekonstrukce veř. osvětlení
  2. Výsledky kontroly roční účetní uzávěrky za rok 2002
  3. Informace o investičních záměrech na r. 2003/2004
  4. Schválení kontrolního řádu obce
  5. Dotazy a připomínky občanů
  6. Přečtení zápisu z jednání

1. Ing. Aleš Šrytr požádal o doplnění programu jednání o projednání záměru prodeje části pozemku p.č. 685/2. Zastupitelé jednomyslně schválili doplnění programu dle žádosti Ing. Aleše Šrytra.

2.

Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z posledního zasedání zastupitelstva obce.

2.

Informace o prodeji vily Zelenka. Do příštího jednání zastupitelstva se uskuteční minimálně jedna pracovní schůzka zastupitelstva. Každý člen zastupitelstva navrhne na příštím jednání zastupitelstva, jak velká část pozemku k vile Zelenka bude prodána.

3.

Usnesení č. 11/2003

Zastupitelstvo schválilo další postup jednání s firmou SAUL a MÚ Turnov o zajištění projekční a výkresové dokumentace pro územní plán obce. Bude jednáno o snížení ceny (zajistí p. Bělonožník a ing. Šrytr)

4.

Byla projednána žádost pana Šulce o odprodej 21 m2 z parcely č. 174/38 v k.ú. Radimovice u Sychrova. Navrhuje se cena 50 Kč/ m2, zaplacení odhadce a vklad do katastru nemovitostí. Nabídka bude uveřejněna na úřední desce, zájemci se budou moci přihlásit na OÚ do 21.7.2003.

 

 

 

5.

Usnesení č. 12/2003

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 174/38 o výměře 21 m2 (zahrada), k.ú. Radimovice u Sychrova za minimální částku 1050,- Kč.

a ukládá

starostovi obce Miloslavu Bělonožníkovi zajistit uveřejnění záměru na úřední desce včetně podmínek prodeje výše uvedených nemovitostí. Termín 16.6.2003.

 

6.

Usnesení č. 13/2003

Zastupitelstvo obce schvaluje prodat část pozemku p.p.č. 685/2 v k.ú. Radimovice u Sychrova o výměře 616 m2 dle oddělovacího geometrického plánu vypracovaného podle studie využité území zpracované ing. Karlem Bílkem (Revitalizace předpolí zámku Sychrov).

 

a ukládá

starostovi obce Miloslavu Bělonožníkovi zajistit uveřejnění záměru na úřední desce včetně podmínek prodeje výše uvedené nemovitosti. Termín 16.6.2003.

7.

Usnesení č. 14/2003

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemky a nemovitosti na st. parcele č. 111 o výměře 345 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. parcele č. 112 o výměře 129 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. parcele č. 113 o výměře 71 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 687/3 o výměře 94 m2 (ostatní plocha) a pozemku p.p.č 685/4 (oddělená část pozemku p.č. 691/3 ((ostatní plocha) na základě geometrického plánu č. 176-103/2003 zpracovaného Ing. Jaroslavem Hanzlem)), vše v k.ú. Radimovice u Sychrova

a ukládá

starostovi obce Miloslavu Bělonožníkovi zajistit uveřejnění záměru na úřední desce včetně podmínek prodeje výše uvedených nemovitostí. Termín 16.6.2003.

 

8.

Z programu obnovy venkova byla poskytnuta účelová dotace ve výši 100.000,- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Usnesení č. 15/2003

Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním částky 70 000,- Kč z rozpočtu obce na druhou etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.

a ukládá

starostovi obce Miloslavu Bělonožníkovi uzavřít s firmou Elektro Šťastný - Mnichovo Hradiště smlouvu o dílo v celkové výši 170.000,- Kč. Termín do 30.6.2003.

9.

Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem kontroly roční účetní uzávěrky za r. 2002, kterou provedl Krajský úřad Liberec, odbor kontroly.

10.

Byla podána informace o investičních záměrech pro rok 2003/2004 vč. jednání o účelové dotaci na hřiště od České obce Sokolské Praha.

 

Usnesení č. 16/2003

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy místních komunikací firmou MELICHAR a SSŽ a.s. Liberec za 1.300. 000,- Kč a výstavby víceúčelové sportovní plochy (umělý trávník) včetně terénních úprav a oplocení na sportovišti Radimovice firmou SSŽ a.s. Liberec za částku 1.800.000,- Kč.

a ukládá

starostovi obce Miloslavu Bělonožníkovi podepsat smlouvu o dílo s firmou MELICHAR a SSŽ a.s. Liberec. Termín do 30.6.2003.

11.

Kontrolní řád obce byl doplněn a přepracován Bc.D.Mizerovou. Přepracovaný kontrolní řád byl dán zastupitelstvu k prostudování. K schválení bude předložen na příštím jednání zastupitelstva.

12.

Projednána žádost pí. Váňové o možnosti přístupu k svému pozemku, za účelem výstavby rodinného domu (za OÚ Radimovice), přes pozemek obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do doby vyřešení investičního záměru a koncepce výstavby za OÚ nebude tato žádost řešena.

Dotazy občanů :

Vlastníkem hřiště na základě směnné smlouvy mezi Tělocvičnou Jednotou Sokol Radimovice a obcí Radimovice je Tělocvičná jednota Sokol Radimovice.

Usnesení č. 17/2003

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu mezi Tělocvičnou Jednotou Sokol Radimovice a obcí Radimovice na sportoviště za 1,- Kč/rok na dobu neurčitou s předkupním právem a odpočtu z kupní ceny cenu investičních nákladů na dokončení sportoviště (investiční náklady od 15.7.2003) z rozpočtu obce Radimovice. Termín do 15.7.2003.

P. Bradáč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Projektové dokumentace investičních akcí prováděných v obci jsou občanům k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Dohled nad drobnými pracemi, které nevyžadují stavební dozor má v náplni práce p. Hloušek - pracovník obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Hofman

Ing. Bílek zjistí podrobnosti připravované akce u p. Bittnera - stavbyvedoucího SSŽ

Ing. Šrytr prošetří situaci na Krajském úřadě Liberec - odboru dopravy

 

 

 

 

Radimovice 16.6.2003

 

 

Zapsala: Brožová Hana

 

Ověřil: Ing. Václav Holeček Alena Bursová

 

 

 

 

Ing. Aleš Šrytr Miloslav Bělonožník

místostarosta starosta