Obec Radimovice 3. úprava rozpotu 2007Píjmy :231 10 1122 da z píjmu za obec - 4.813,- K

231 20 1334 odvody za odntí pdy + 979,- K

231 20 1341 poplatky ze ps + 100,- K

231 10 4134 píjem z termínovaného vkladu + 580.000,- K

231 20 61 71 2111 rzný píjem + 17.840,- K

231 10 4222 vybavení víceúelové budovy + 100.000,- K

231 10 4222 VB-HZ (7. etapa) + 350.000,- K

231 10 UZ 17360 4116 neinvestiní dotace MMR + 200.000,- K

231 10 4222 dotace – nákup výstroje pro hasie + 42.700,- K

231 20 2212 2111 pronájem – informaní systém + 26.000,- K

23110 8115 financování + 421.543,- K


Píjem celkem 1.734.349,- K
Výdaje :


231 30 31 13 59 09 školné - 5.737,- K

231 10 64 02 5367 doplatek školného M Turnov + 5.737,- K

231 30 61 71 6130 pozemky + 19.620,- K

231 30 63 30 5345 pevod z term. vkladu + 580.000,- K

231 10 63 99 53 62 platba daní - 4.813,- K

231 30 61 71 5137 vybavení víceúelové budovy + 103.470,- K

231 30 61 71 6121 VB-HZ (7. etapa) + 384.612,- K

231 30 5512 5132 nákup výstroje pro hasie + 53.435,- K

231 10 3745 5139 Kdy zelená, tak pro všechny + 290.748,- K

231 30 3631 6121 veejné osvtlení + 38.680,- K

231 30 3314 5172 automatizace místní knihovny + 27.478,- K

231 30 2212 5169 infor. systém+dopravní znaení + 135.639,- K

231 10 3722 5329 MK Jizera – odpad stání + 24.463,- K

231 30 6171 6121 oplocení p.p. 174/10 + 81.017,- K


Výdaje celkem 1.734.349,- K


Vyvšeno na úední desce OÚ: 22.8.2007 Ing. Aleš Šrytr

Sejmuto z úední desky OÚ: 17.8.2007 starosta