Přehled

Příjmy
Výdaje


List 1: Příjmy

Rozpočet 2007 - 1. úprava
obce Radimovice

PříjmyParagraf Položka
po 1. úpravě před úpravou
0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 320 000 320 000
0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 85 000 85 000
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 15 000 15 000
0 1121 Daň z příjmu právnických osob 370 000 370 000
0 1211 DPH 630 000 630 000
0 1334 Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu 5 000 5 000
0 1337 Poplatek za komunální odpad 145 000 145 000
0 1341 Poplatek ze psů 5 000 5 000
0 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 20 000 20 000
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000 100 000
0 1345 Poplatek za ubytovací kapacity 20 000 20 000
0 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 20 000 20 000
0 1361 Správní poplatky 32 000 32 000
0 1511 Daň z nemovitosti 50 000 50 000
0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 6 958 6 958
0
Bez ODPA 1 823 958 1 823 958

3419 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 13 000 13 000
3419
Tělovýchovná činnost jednoty - umělý povrch, VB 13 000 13 000

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich okolí 7 500 7 500
3612
Bytové hospodářství 7 500 7 500

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 10 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000 10 000

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000 7 000
6171 2119 Příjmy za zřízení věcného břemene 61 200 0
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 112 000 112 000
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich okolí 25 000 25 000
6171 2329 Neideitifikované příjmy 5 052 5 052
6171 3122 Spolufinancování inženýrských sítí v lokalitě č. 13 250 000 0
6171 8115 Financování (úprava rozpočtu) -177 489 0
6171
Činnost místní správy 282 763 149 052

6310 2141 Příjmy z úroků 2 000 2 000
6310
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací 2 000 2 000

2 139 221 Kč 2 005 510 Kč

List 2: Výdaje

Rozpočet 2007 - 1. úprava
obce Radimovice

Výdajeparagraf položka
po 1. úpravě před úpravou

2212 5169 Opravy a udržování-pluhování 30 000 30 000
2212 5171 Opravy a udržování-opravy povrchů 40 000 40 000
2212 5169 Budovy, haly a stavby (dopravní značky) 25 000 25 000
2212
Silnice 95 000 95 000

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 22 410 22 410
2221
Provoz veřejné silniční dopravy 22 410 22 410

3111 5321 Neinvestiční dotace obcím 35 000 35 000
3111
Předškolní zařízení 35 000 35 000

3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 80 000 80 000
3113
Základní školy 80 000 80 000

3314 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 8 000
3314 5031,2 Povinné poj. na soc. zabezpeč. a př. 2 000 2 000
3314 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 8 500 6 000
3314 5172 Programové vybavení 11 000 11 000
3314 5171 Opravy a udržování 1 000 1 000
3314
Činnost knihovnická 30 500 28 000

3319 5169 Nákup služeb j.n. 10 000 10 000
3319 5175 Pohoštění 8 000 8 000
3319 5194 Věcné dary 8 000 8 000
3319
Záležitosti kultury j.n. 26 000 26 000

3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 5 000
3419 5171 Opravy a udržování 5 000 5 000
3419 5229 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 000 5 000
3419
Tělovýchovná činnost j.n. 15 000 15 000

3421 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000 4 000
3421 5164 Nájemné 1 000 1 000
3421 5171 Opravy a udržování 5 000 5 000
3421
Využití volného času dětí a mládeže 10 000 10 000

3612 5151 Studená voda 5 000 5 000
3612 5171 Opravy a udržování 5 000 5 000
3612
Bytová hospodářství 10 000 10 000

3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 5 000
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 2 000
3631 5154 Elektrická energie 35 000 35 000
3631 5171 Opravy a udržování 2 000 2 000
3631 6121 Budovy, haly, stavby 230 000 230 000
3631
Veřejné osvětlení 274 000 274 000

3722 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 20 000
3722 5169 Nákup ostatních služeb 130 000 130 000
3722 6121 Budovy, haly, stavby 45 000 45 000
3722
Sběr a svoz komunálního odpadů 195 000 195 000

3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000 25 000
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 10 000
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 5 000
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000 4 000
3745 5171 Opravy a udržování 20 000 20 000
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 64 000 64 000

5512 5134 Vybavení výjezdové jednotky SDH 20 000 0
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000 25 000
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000 10 000
5512 5171 Opravy a udržování 10 000 10 000
5512 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady 15 000 15 000
5512
Požární ochrana - dobrovolná část 80 000 60 000

6112 5023 Ostatní osobní výdaje 188 000 188 000
6112 5173 Cestovné 3 000 3 000
6112
Zastupitelstva obcí 191 000 191 000

6171 5011 Platy zaměstnanců 180 000 180 000
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000 32 000
6171 5031,2 Povinné pojištění soc., zdrav. 63 000 63 000
6171 5038 Ostatní poj. hrazené zam. 1 000 1 000
6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 8 000 8 000
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 10 000
6171 5139 Nákup materiálu j.a. 50 000 50 000
6171 5151 Voda 6 000 6 000
6171 5154 Elektrická energie 60 000 60 000
6171 5161 Služby pošt 5 000 5 000
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000 28 000
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14 000 14 000
6171 5168 Zpracování dat 5 000 5 000
6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 20 000
6171 5171 Opravy a udržování 20 000 20 000
6171 5173 Cestovné 5 000 5 000
6171 5175 Pohoštění 5 000 5 000
6171 5194 Věcné dary 2 000 2 000
6171 5222 Výdaje na "Volnočasové aktivity 2007" 20 000 0
6171 5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podob. organizací 3 657 1 000
6171 5321 Neinvestiční dotace obcím. - veřejnoprávní smlouva s MěÚ 2 800 1 100
6171 5329 Ostatní neinvestiční dotace veř.rozp.územní úrovni 15 000 15 000
6171 6121 Budovy, haly a stavby 136 854 50 000
6171 5141 Úroky vlastní (splátka úvěru) 250 000 250 000
6171
Činnost místní správy 942 311 831 100

6320 5163 Služby peněžních ústavů (pojistné za majetek obce) 15 000 15 000
6320
Služby peněžních ústavů 15 000 15 000

3639 5362 Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitosti 1 000 1 000
3639
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000 1 000

3636 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 20 000
3636
Nákup ostatních služeb 20 000 20 000

6310 5141 Úroky 25 000 25 000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000 8 000
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper. 33 000 33 000Celkem
2 139 221 Kč 2 005 510 Kč