Přehled

Příjmy
Výdaje


List 1: Příjmy

ROZPOČET 2007
obce Radimovice

PříjmyParagraf Položka


0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.
320 000
0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
85 000
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů
15 000
0 1121 Daň z příjmu právnických osob
370 000
0 1211 DPH
630 000
0 1334 Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu
5 000
0 1337 Poplatek za komunální odpad
145 000
0 1341 Poplatek ze psů
5 000
0 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
20 000
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
100 000
0 1345 Poplatek za ubytovací kapacity
20 000
0 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
20 000
0 1361 Správní poplatky
32 000
0 1511 Daň z nemovitosti
50 000
0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV
6 958
0
Bez ODPA
1 823 958

3419 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
13 000
3419
Tělovýchovná činnost jednoty - umělý povrch, VB
13 000

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich okolí
7 500
3612
Bytové hospodářství
7 500

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
10 000

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7 000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
112 000
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich okolí
25 000
6171 2329 Neideitifikované příjmy
5 052
6171
Činnost místní správy
149 052

6310 2141 Příjmy z úroků
2 000
6310
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
2 000


2 005 510 Kč

List 2: Výdaje

Rozpočet 2007
obce Radimovice

Výdajeparagraf položka2212 5169 Opravy a udržování-pluhování
30 000
2212 5171 Opravy a udržování-opravy povrchů
40 000
2212 5169 Budovy, haly a stavby (dopravní značky)
25 000
2212
Silnice
95 000

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost
22 410
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
22 410

3111 5321 Neinvestiční dotace obcím
35 000
3111
Předškolní zařízení
35 000

3113 5321 Neinvestiční dotace obcím
80 000
3113
Základní školy
80 000

3314 5021 Ostatní osobní výdaje
8 000
3314 5031,2 Povinné poj. na soc. zabezpeč. a př.
2 000
3314 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk
6 000
3314 5172 Programové vybavení
11 000
3314 5171 Opravy a udržování
1 000
3314
Činnost knihovnická
28 000

3319 5169 Nákup služeb j.n.
10 000
3319 5175 Pohoštění
8 000
3319 5194 Věcné dary
8 000
3319
Záležitosti kultury j.n.
26 000

3419 5139 Nákup materiálu j.n.
5 000
3419 5171 Opravy a udržování
5 000
3419 5229 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
5 000
3419
Tělovýchovná činnost j.n.
15 000

3421 5139 Nákup materiálu j.n.
4 000
3421 5164 Nájemné
1 000
3421 5171 Opravy a udržování
5 000
3421
Využití volného času dětí a mládeže
10 000

3612 5151 Studená voda
5 000
3612 5171 Opravy a udržování
5 000
3612
Bytová hospodářství
10 000

3631 5021 Ostatní osobní výdaje
5 000
3631 5139 Nákup materiálu j.n.
2 000
3631 5154 Elektrická energie
35 000
3631 5171 Opravy a udržování
2 000
3631 6121 Budovy, haly, stavby
230 000
3631
Veřejné osvětlení
274 000

3722 5139 Nákup materiálu j.n.
20 000
3722 5169 Nákup ostatních služeb
130 000
3722 6121 Budovy, haly, stavby
45 000
3722
Sběr a svoz komunálního odpadů
195 000

3745 5021 Ostatní osobní výdaje
25 000
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000
3745 5139 Nákup materiálu j.n.
5 000
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva
4 000
3745 5171 Opravy a udržování
20 000
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
64 000

5512 5139 Nákup materiálu j.n.
25 000
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva
10 000
5512 5171 Opravy a udržování
10 000
5512 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady
15 000
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
60 000

6112 5023 Ostatní osobní výdaje
188 000
6112 5173 Cestovné
3 000
6112
Zastupitelstva obcí
191 000

6171 5011 Platy zaměstnanců
180 000
6171 5021 Ostatní osobní výdaje
32 000
6171 5031,2 Povinné pojištění soc., zdrav.
63 000
6171 5038 Ostatní poj. hrazené zam.
1 000
6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk
8 000
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000
6171 5139 Nákup materiálu j.a.
50 000
6171 5151 Voda
6 000
6171 5154 Elektrická energie
60 000
6171 5161 Služby pošt
5 000
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
28 000
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
14 000
6171 5168 Zpracování dat
5 000
6171 5169 Nákup ostatních služeb
20 000
6171 5171 Opravy a udržování
20 000
6171 5173 Cestovné
5 000
6171 5175 Pohoštění
5 000
6171 5194 Věcné dary
2 000
6171 5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podob. organizací
1 000
6171 5321 Neinvestiční dotace obcím. - veřejnoprávní smlouva s MěÚ
1 100
6171 5329 Ostatní neinvestiční dotace veř.rozp.územní úrovni
15 000
6171 6121 Budovy, haly a stavby (oplocení)
50 000
6171 5141 Úroky vlastní (splátka úvěru)
250 000
6171
Činnost místní správy
831 100

6320 5163 Služby peněžních ústavů (pojistné za majetek obce)
15 000
6320
Služby peněžních ústavů
15 000

3639 5362 Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitosti
1 000
3639
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 000

3636 5169 Nákup ostatních služeb
20 000
3636
Nákup ostatních služeb
20 000

6310 5141 Úroky
25 000
6310 5163 Služby peněžních ústavů
8 000
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.
33 000Celkem

2 005 510 Kč